ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disoriented

D IH0 S AO1 R IY0 EH2 N T IH0 D   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disoriented-, *disoriented*, disorient, disoriente
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disorientedสับสน,การรู้จักกาลเวลาสถานที่และบุคคลเสียไป,จิตฉงนงุนงง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He came in dehydrated and disoriented but once we gave him fluids he stabilized pretty quickly.แต่หลังจากที่เราให้อาหารเหลวกับเขา เขาก็ฟื้นตัวไ้ด้ค่อนข้างเร็วมาก Bit by a Dead Bee (2009)
Do you frequently become confused and disoriented when conducting your spatter analysis, Mr. Morgan?คุณมักจะสับสน และหลงๆแบบนี้บ่อยหรอ? ตอนที่ทำการวิเคราะห์ รอยกระจายอยู่น่ะ คุณมอร์แกน? Living the Dream (2009)
[laughs] You're still a little disoriented from the time slips, aren't you?คุณยังคงไม่คุ้นชิน กับการเลื่้อนไหลของเวลา ใช่มั้ย? Momentum Deferred (2009)
Now with the victim disoriented and possibly unconscious, it was very easy to drag him off to the big tank nearby.ตอนนี้เหยือสับสน และอาจะไม่ได้สติ มันเป็นเรื่องง่ายมาก ที่จะลากเขาลงไปในแท้งค์ใหญ่ที่อยู่ใกล้ The Predator in the Pool (2010)
Disoriented comes closest.Disoriented เหมาะทีสุด Tell It to the Frogs (2010)
Coma patients tend to be disoriented when they awaken, but what happened to you is utterly impossible.ก็จริงอยู่, ที่บางครั้งเรื่องแบบนี้อาจเกิดขึ้นได้ในร่างกายของเด็ก.. แต่สำหรับร่างกายของคุณ.. แม้จะคำนึงถึงมาตรฐานการแพทย์ในปัจจุบัน, มันก็ไม่มีทางเป็นไปได้ Episode #1.20 (2011)
Atom is stumbling around the ring, apparently disoriented and dazed!อะตอม เป๋ไปมาทั่วสังเวียน เห็นชัดว่าเขากำลังมึน! Real Steel (2011)
The unidentified patient was found disoriented this morningไม่มีบัตรประจำตัว และเพิ่งเข้ามารักษาในเช้าวันนี้ Matter of Time (2012)
To her defense, she was disoriented by the drug overdose.ถ้าพูดแบบเข้าข้างเธอ ตอนนั้นเธอมึนงง จากฤทธิ์ยา Brothers Hotchner (2013)
Or the boy is lost and disoriented by his surroundings.หรือบางทีเด็กอาจจะหลงทาง และไม่สามารถสื่อสารได้ โดยสิ่งแวดล้อมของเขา John Doe (2013)
I must have gotten disoriented and wandered.ข้าคงจะสับสนวุ่นวาย และพูดวกวนนอกเรื่อง IV. (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
DISORIENTED D IH0 S AO1 R IY0 EH2 N T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disoriented (v) dˈɪsˈɔːrɪəʳntɪd (d i1 s oo1 r i@ n t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
目が眩む[めがくらむ, megakuramu] (exp,v5m) (1) to be dizzy; to be disoriented; (2) to be dazzled; (3) (See 金に目が眩む) to be lost in (greed, lust, etc.) [Add to Longdo]
眩む;暗む;晦む[くらむ, kuramu] (v5m,vi) (1) to be dazzled by; to be dizzied by; to be disoriented by; (2) to be lost in (greed, lust, etc.); (3) (arch) to become dark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 disoriented \disoriented\ adj.
   1. having lost one's bearings physically or mentally. I
    frequently find myself disoriented when I come up out of
    the subway;the anesthetic left her completely disoriented
 
   Syn: confused, lost.
     [WordNet 1.5]
 
   2. socially disoriented; withdrawn from social interactions.
 
   Syn: alienated, anomic.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disoriented
   adj 1: having lost your bearings; confused as to time or place
       or personal identity; "I frequently find myself
       disoriented when I come up out of the subway"; "the
       anesthetic left her completely disoriented" [syn:
       {confused}, {disoriented}, {lost}]
   2: socially disoriented; "anomic loners musing over their fate";
     "we live in an age of rootless alienated people" [syn:
     {alienated}, {anomic}, {disoriented}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top