ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

depository

D IH0 P AA1 Z AH0 T AO2 R IY0   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -depository-, *depository*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depository[N] สถานที่ซึ่งใช้เก็บสิ่งต่างๆ อย่างปลอดภัย, Syn. depositary, depot warehouse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
depository(ดิพอซ'ซิโทรี) n. ที่เก็บของ,โกดัง,สถานที่รับฝากของ,ผู้พิทักษ์มรดกหรือทรัพย์สิน

English-Thai: Nontri Dictionary
depository(n) โกดัง,คลังเสบียง,ท้องพระคลัง,ที่รับฝากของ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
depository libraryห้องสมุดรับฝาก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Depositoryที่เก็บ ที่ฝาก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Depository libraryห้องสมุดรับฝาก, ห้องสมุดรับฝาก
Depository library หมายถึง ห้องสมุดรับฝาก เป็นห้องสมุดประเภทหนึ่งในสหรัฐอเมริกาที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าให้ได้รับสิ่งพิมพ์ทุกชิ้นของรัฐบาลที่จัดหาให้โดยสำนักงานการพิมพ์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (U.S. Government Printing Office) และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐบาลกลาง โดยผ่าน Federal Depository Library Program (FDLP) และปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการเข้าถึงสิ่งพิมพ์ บางศูนย์รับฝากของรัฐบาลกลางยังรวบรวมสิ่งพิมพ์ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล ห้องสมุดรับฝากในส่วนภูมิภาคได้รับเอกสารทั้งหมดที่เผยแพร่ผ่าน FDLPและเก็บไว้อย่างถาวรอย่างน้อยหนึ่งฉบับ แต่ห้องสมุดรับฝากได้รับเพียงร้อยละ 1 ของสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่และต้องการเก็บรักษาไว้อย่างน้อยที่สุด 5 ปี ปัจจุบันห้องสมุดรับฝากนี้มีสิ่งพิมพ์ 2 ประเภท คือ 1) สิ่งพิมพ์ที่พิมพ์โดยหน่วยงานต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกา 2) สิ่งพิมพ์ที่พิมพ์โดยสำนักงานการพิมพ์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cheritto's cruised the precious-metals depository three times.เชอริตโต้ขับผ่านที่เก็บโลหะมีค่า 3 เที่ยว Heat (1995)
Like a bone depository or something.เหมือนกับที่เก็บซากกระดูกอะไรเทือกๆนั้น The Ruins (2008)
The secure records depository ofthe cia.ก็ห้องเก็บรักษาบันทึกของซีไอเอไง RED (2010)
Gentlemen, the federal bank depository is ours.ทุกท่าน คลังของธนาคารรัฐเป็นของเราแล้ว The Ho Ho Ho Job (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สถานที่รับฝาก[n. exp.] (sathānthī rap fāk) EN: depository   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPOSITORY D IH0 P AA1 Z AH0 T AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
depository (n) dˈɪpˈɒzɪtriː (d i1 p o1 z i t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pflichtexemplar Bibliothekdepository library; copyright library [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
金庫[きんこ, kinko] (n) (1) safe; strongbox; cashbox; vault; strongroom; (2) depository; cash office; treasury; provider of funds; (P) [Add to Longdo]
神庫;宝倉[ほくら;じんこ(神庫), hokura ; jinko ( kami ko )] (n) (1) (ほくら only) (See 祠・ほこら) small shrine; (2) depository for sacred objects [Add to Longdo]
蔵(P);倉(P);庫[くら, kura] (n) warehouse; cellar; magazine; granary; godown; depository; treasury; elevator; (P) [Add to Longdo]
保管場所[ほかんばしょ, hokanbasho] (n) depository; storage area; storage location; storage site [Add to Longdo]
本金庫[ほんきんこ, honkinko] (n) main depository [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Depository \De*pos"i*to*ry\ (-t[-o]*r[y^]), n.; pl.
   {Depositories} (-r[i^]z).
   1. A place where anything is deposited for sale or keeping;
    as, warehouse is a depository for goods; a clerk's office
    is a depository for records.
    [1913 Webster]
 
   2. One with whom something is deposited; a depositary.
    [1913 Webster]
 
       I am the sole depository of my own secret, and it
       shall perish with me.         --Junius.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 depository
   n 1: a facility where things can be deposited for storage or
      safekeeping [syn: {depository}, {deposit}, {depositary},
      {repository}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top