ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

denatured

D IH0 N EY1 CH ER0 D   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -denatured-, *denatured*, denatur, denature
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Denaturedเปลี่ยนคุณสมบัติไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For tougher spots, I use a 50-50 mix of denatured alcohol and water.สำหรับรอยที่ขจัดได้ยาก ผมจะใช้แอลกอฮอร์ผสมน้ำ 50: 50 Listen to the Rain on the Roof (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
DENATURED    D IH0 N EY1 CH ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
denatured    (j) dˌiːnˈɛɪtʃəd (d ii2 n ei1 ch @ d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brennspiritus {m}denatured alcohol [Add to Longdo]
Spiritus {m}; Brennspiritus {m}denatured alcohol; sterno [Am.] [tm] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
変性アルコール[へんせいアルコール, hensei aruko-ru] (n) denatured alcohol [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  denatured
      adj 1: changed in nature or natural quality; "denatured alcohol"
             [syn: {denatured}, {denaturized}, {denaturised}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top