ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disenchanted

D IH0 S IH0 N CH AE1 N T IH0 D   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disenchanted-, *disenchanted*, disenchant, disenchante
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disenchanted[ADJ] ไม่ชอบอีกแล้ว, See also: หมดความสนใจ, ไม่เชื่ออีกต่อไป, ไม่ศรัทธา, ไม่แยแส, Syn. disillusioned, indifferent

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Penny, you became disenchanted with Leonard as a lover.เพนนี ในตอนจบเธอก็ไม่ปลื้มเลนเนิร์ด ในฐานะคนรัก The Cohabitation Formulation (2011)
Disenchanted imam, an Islamist kid halfway to the bomb belt.คือทำให้อิหม่ามกับ เด็กอิสลามไม่พอใจ ด้วยเรื่องระเบิดค่ะ Semper I (2011)
Well, raise your hand if you're thoroughly disenchanted with our little pleasant Earth vacation.ดียกมือของคุณ ถ้าคุณไม่แยแสให้สะอาดด้วย วันหยุดโลกเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่น่าพอใจของเรา Transformers: Age of Extinction (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disenchantedIts limited capability has disenchanted me with computer.

CMU English Pronouncing Dictionary
DISENCHANTED D IH0 S IH0 N CH AE1 N T IH0 D
DISENCHANTED D IH0 S IH0 N CH AE1 N IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disenchanted (v) dˌɪsɪntʃˈaːntɪd (d i2 s i n ch aa1 n t i d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disenchant \Dis`en*chant"\, v. t. [imp. & p. p. {Disenchanted};
   p. pr. & vb. n. {Disenchanting}.] [Pref. dis- + enchant: cf.
   F. d['e]senchanter.]
   1. To free from enchantment; to deliver from the power of
    charms or spells.
    [1913 Webster]
 
       Haste to thy work; a noble stroke or two
       Ends all the charms, and disenchants the grove.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. to free (a person) from fascination or delusion; to
    destroy the false hopes or overoptimistic expectations of
    (a person); to disillusion; -- used with people or events
    as the agent (subject); as, the candidate was disenchanted
    by the low turnout at the rally.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disenchanted
   adj 1: freed from enchantment [ant: {enchanted}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top