ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

depot

D IY1 P OW0   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -depot-, *depot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depot[N] คลังพัสดุ, See also: คลังสินค้า, Syn. reservoir, stockroom
depot[N] สถานีรถไฟหรือรถเมล์ (คำย่อคือ dept.)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
depot(ดี'โพ) n. สถานีรถไฟ,สถานีรถเมล์,คลังพัสดุ,โกดัง
quartermaster depotn. คลังพลาธิการ

English-Thai: Nontri Dictionary
depot(n) คลังสรรพาวุธ,คลังพัสดุ,ที่เก็บของ,โกดัง,สถานีรถไฟ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Depotการเกิดดีโป [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
depot (n ) อู่รถ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're bombing the storage depots at Daiquiri at 1800 hours.เราจะทิ้งระเบิดคลังพัสดุ ที่ไดควีรี่ตอน 18.00 น. Airplane! (1980)
Sorry, Mac, I can't stop the bus until I get to the depot.โทษที แมกซ์ ฉันยังจอดไม่ได้ จนกว่าจะไปถึงสถานี The Notebook (2004)
No one gets off till we get to the depot. Now sit down.ไม่มีใครออกไปจากรถนี้ได้ จนกว่าจะไปถึงสถานี นั่งลงซะ The Notebook (2004)
In order to stop their advance in our sector, you will rendezvous over Doulcon with two Handley Page bombers at 0600 tomorrow and escort them to Jametz where they are to destroy the main German ammunition and supply depot.เพื่อยับยั้งการรุกคืบในส่วนของเรา เรามีนัดกับเครื่องบินทิ้งระเบิด เฮดลีย์-เพจสองลำที่ดูลกง เวลา 6.00 น. Flyboys (2006)
Gentlemen, we are going to make another run on the munition depot at Jametz.ท่านสุภาพบุรุษ เราจะเข้าโจมตีคลังแสง ที่จาเม็ตซอีกครั้ง Flyboys (2006)
GIO'S SANDWICH DEPOT.คลังแสงแซนวิสชองจีโอ Betty's Wait Problem (2007)
I thought for dessert we could go to that adorable yogurt place near the bus depot.แม่ว่าของหวาน เราน่าจะไปที่ร้านโยเกิต ใกล้กับท่ารถบัสนั่น Chapter Four 'The Kindness of Strangers' (2007)
We've got dome wax, dome polish, dome freshener, all your dome needs... at Dome Depot, located at the 105 and the dome.เชิญเลือกซื้อน้ำยาขัดเงา น้ำยาดับกลิ่นสำหรับโดม\ ทุกอย่างที่จำเป็นในโดม ที่ โดม ดีโป้ แยกถนนสายที่ 105 The Simpsons Movie (2007)
Dome Depot!โดม ดีโป้ The Simpsons Movie (2007)
We don't sell that here. You could try Home Depot.ไม่มีขายค่ะ ลองไปที่โฮมดีโปต์นะคะ Strange Love (2008)
I will get you VIP access to the train depot of your choice.แล้วฉันจะให้ที่นั่งพิเศษสำหรับถ่ายภาพรถไฟกับคุณ Episode #2.3 (2008)
That warehouse was a weapons depot.คลังสินค้านั่นเป็นคลังอาวุธ Seeds (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบฝากเงิน[n. exp.] (bai fāk ngoen) EN: credit slip ; deposit slip ; pay-in slip   FR: formulaire de dépôt [m]
ฝากขาย [v. exp.] (fāk-khāi) EN: sell on commission ; sell on consignment   FR: mettre en dépôt-vente
การฝากเงิน[n. exp.] (kān fāk ngoen) EN: deposit   FR: dépôt d'argent [m]
ขี้ฟัน[n.] (khīfan) EN: tartar ; calculus   FR: tartre [m] ; dépôt dentaire [m]
คลัง[n.] (khlang) EN: storehouse ; warehouse ; repository   FR: dépôt [m] ; entrepôt [m]
คลังน้ำมัน[n. exp.] (khlang nām man) EN: oil depot ; fuel depot   FR: dépôt de carburants [m]
คลังพัสดุ[n. exp.] (khlang phatsadu) EN: store ; storeroom ; storehouse ; warehouse ; stockroom ; depot   FR: dépôt [m]
คลังสินค้า[n. exp.] (khlang sinkhā) EN: warehouse ; storehouse ; storeroom ; depot   FR: entrepôt [m] ; dépôt [m] ; réserve [f]
ของจำนำ[n. exp.] (khøng jamnam) EN: pawned article ; pledged article   FR: gage [m] ; dépôt [m]
เงินฝาก[n. exp.] (ngoenfāk) EN: deposit ; trust money ; bank deposit   FR: caution [f] ; garantie [f] ; dépôt (d'argent) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPOT    D IY1 P OW0
DEPOTS    D IY1 P OW0 Z
DEPOT'S    D IY1 P OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
depot    (n) dˈɛpou (d e1 p ou)
depots    (n) dˈɛpouz (d e1 p ou z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仓库[cāng kù, ㄘㄤ ㄎㄨˋ, / ] depot; storehouse; warehouse, #6,224 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Depot {n}depot [Add to Longdo]
Depot {n}deposit [Add to Longdo]
Depot {n} [mil.]dump [Add to Longdo]
Depot {n} (für Wertpapiere)securities deposit account [Add to Longdo]
Depotbank {f}; verwahrende Bank {f}custodian bank [Add to Longdo]
Depotfett {n}depot fat [Add to Longdo]
Depotgebühr {f}; Verwahrgebühr {f}custodian fee [Add to Longdo]
Depotgesetz {n}law on deposits of securities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デポー[, depo-] (n,vs) depot (fre [Add to Longdo]
バス発着場[バスはっちゃくじょう, basu hacchakujou] (n) depot [Add to Longdo]
貨物駅[かもつえき, kamotsueki] (n) freight depot [Add to Longdo]
出庫[しゅっこ, shukko] (n,vs) (1) (See 入庫・1) delivery from a storehouse; shipping; (2) (See 入庫・2) leaving a garage; leaving the depot [Add to Longdo]
停車場[ていしゃじょう;ていしゃば, teishajou ; teishaba] (n) depot; railway station; taxi stand [Add to Longdo]
入庫[にゅうこ, nyuuko] (n,vs) (1) (See 出庫・1) warehousing; storing; (2) (See 出庫・2) entering a garage; entering the depot [Add to Longdo]
母船[ぼせん, bosen] (n) depot ship; mother ship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Depot \De"pot\ (d[=e]"p[-o]; French d[asl]*p[=o]"; 277), n. [F.
   d['e]p[^o]t, OF. depost, fr. L. depositum a deposit. See
   {Deposit}, n.]
   1. A place of deposit for the storing of goods; a warehouse;
    a storehouse.
    [1913 Webster]
 
       The islands of Guernsey and Jersey are at present
       the great depots of this kingdom.   --Brit. Critic
                          (1794).
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.)
    (a) A military station where stores and provisions are
      kept, or where recruits are assembled and drilled.
    (b) (Eng. & France) The headquarters of a regiment, where
      all supplies are received and distributed, recruits
      are assembled and instructed, infirm or disabled
      soldiers are taken care of, and all the wants of the
      regiment are provided for.
      [1913 Webster]
 
   3. A railway station; a building for the accommodation and
    protection of railway passengers or freight. [U. S.]
 
   Syn: See {Station}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 depot
   n 1: station where transport vehicles load or unload passengers
      or goods [syn: {terminal}, {terminus}, {depot}]
   2: a depository for goods; "storehouses were built close to the
     docks" [syn: {storehouse}, {depot}, {entrepot}, {storage},
     {store}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Depot /deːpoː/ 
  securities deposit account

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 depot /depo/
  1. depository
  2. affiliate; affiliation; branch

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top