ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

demagoguery

D EH1 M AH0 G AA2 G ER0 IY0   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demagoguery-, *demagoguery*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
demagoguery; demagogyการฉวยโอกาสทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMAGOGUERY D EH1 M AH0 G AA2 G ER0 IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
民衆扇動[みんしゅうせんどう, minshuusendou] (n) demagoguery; demagogy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 demagoguery \demagoguery\ n.
   1. impassioned appeals to the prejudices and emotions of the
    populace.
 
   Syn: demagogy, demagogism.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demagoguery
   n 1: impassioned appeals to the prejudices and emotions of the
      populace [syn: {demagoguery}, {demagogy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top