ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dearer

D IH1 R ER0   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dearer-, *dearer*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But some are dearer than the most.แต่บางตัวก็เป็นมากกว่านั้น The American (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
DEARER D IH1 R ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dearer (j) dˈɪəʳrər (d i@1 r @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
生みの親より育ての親[うみのおやよりそだてのおや, uminooyayorisodatenooya] (exp) (id) A foster parent is dearer than a real parent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dear \Dear\ (d[=e]r), a. [Compar. {Dearer} (d[=e]r"[~e]r);
   superl. {Dearest} (d[=e]r"[e^]st).] [OE. dere, deore, AS.
   de['o]re; akin to OS. diuri, D. duur, OHG. tiuri, G. theuer,
   teuer, Icel. d[=y]rr, Dan. & Sw. dyr. Cf. {Darling},
   {Dearth}.]
   1. Bearing a high price; high-priced; costly; expensive.
    [1913 Webster]
 
       The cheapest of us is ten groats too dear. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Marked by scarcity or dearth, and exorbitance of price;
    as, a dear year.
    [1913 Webster]
 
   3. Highly valued; greatly beloved; cherished; precious. "Hear
    me, dear lady." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Neither count I my life dear unto myself. --Acts xx.
                          24.
    [1913 Webster]
 
       And the last joy was dearer than the rest. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Dear as remember'd kisses after death. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence, close to the heart; heartfelt; present in mind;
    engaging the attention.
    (a) Of agreeable things and interests.
      [1913 Webster]
 
         [I'll] leave you to attend him: some dear cause
         Will in concealment wrap me up awhile. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         His dearest wish was to escape from the bustle
         and glitter of Whitehall.     --Macaulay.
    (b) Of disagreeable things and antipathies.
      [1913 Webster]
 
         In our dear peril.        --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Would I had met my dearest foe in heaven
         Or ever I had seen that day.   --Shak.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top