ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

county seat

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -county seat-, *county seat*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
county seatที่ตั้งเทศมณฑล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
County Seat เมืองซึ่งเป็นเมืองหลวงของมลรัฐ
เมืองซึ่งเป็นเมืองหลวงของมลรัฐ [สิ่งแวดล้อม]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
县城[xiàn chéng, ㄒㄧㄢˋ ㄔㄥˊ, / ] county seat; county town, #7,028 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
郡庁所在地[ぐんちょうしょざいち, gunchoushozaichi] (n) county seat; parish seat; borough seat; county town [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 County \Coun"ty\ (koun"t[y^]), n.; pl. {Counties} (-t[i^]z). [F.
   comt['e], fr. LL. comitatus. See {Count}.]
   1. An earldom; the domain of a count or earl. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A circuit or particular portion of a state or kingdom,
    separated from the rest of the territory, for certain
    purposes in the administration of justice and public
    affairs; -- called also a {shire}. See {Shire}.
    [1913 Webster]
 
       Every county, every town, every family, was in
       agitation.              --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. A count; an earl or lord. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {County commissioners}. See {Commissioner}.
 
   {County corporate}, a city or town having the privilege to be
    a county by itself, and to be governed by its own sheriffs
    and other magistrates, irrespective of the officers of the
    county in which it is situated; as London, York, Bristol,
    etc. [Eng.] --Mozley & W.
 
   {County court}, a court whose jurisdiction is limited to
    county.
 
   {County palatine}, a county distinguished by particular
    privileges; -- so called a palatio (from the palace),
    because the owner had originally royal powers, or the same
    powers, in the administration of justice, as the king had
    in his palace; but these powers are now abridged. The
    counties palatine, in England, are Lancaster, Chester, and
    Durham.
 
   {County rates}, rates levied upon the county, and collected
    by the boards of guardians, for the purpose of defraying
    the expenses to which counties are liable, such as
    repairing bridges, jails, etc. [Eng.]
 
   {County seat}, a county town. [U.S.]
 
   {County sessions}, the general quarter sessions of the peace
    for each county, held four times a year. [Eng.]
 
   {County town}, the town of a county, where the county
    business is transacted; a shire town.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 county seat
   n 1: the town or city that is the seat of government for a
      county [syn: {county seat}, {county courthouse}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top