ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

copy.

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -copy.-, *copy.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- We copy. You have a problem.- การที่เราคัดลอก คุณมีปัญหา Dante's Peak (1997)
Copy. Terry's broken his leg. We're gonna send you a chopper.สำเนา เทอร์รี่หักขาของเขา เราจะส่งสับ Dante's Peak (1997)
Well, you got your money's worth. That is a very good copy. Nice violin.คุ้มค่าเงินที่จ่ายนะ เลียนแบบได้เหมือนมาก ฝีมือไม่เลว The Red Violin (1998)
- Hard copy. - You catch on fast.Hard-Copy บันทึกลงแต่ในกระดาษใช่ไหม เธอก็ฉลาดดีนี่ X-Ray (2001)
I have to run off another copy. I'll be back.พ่อต้องหาแบบอันใหม่ เดี่ยวพ่อกลับมา Zathura: A Space Adventure (2005)
One copy. What are my twins gonna do with that? Share?เล่มเดียว แล้วลูกแฝดฉันจะทำยังไง แบ่งกันอ่านรึ The Devil Wears Prada (2006)
Roger, we copy. Miller is about 100 yards out.รับทราบครับ มิลเลอร์อยู่ห่างออกไป 100 หลา The Astronaut Farmer (2006)
- Copy. - Hey, Chevy?ทราบ นี่ เชฟวี่ Crank (2006)
All right. Copy. Go.เอาละรับทราบ ไปได้ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Copy. sync:"ชัค สายลับสมองล้น ปี 1" "ชัคกับกุ้งผัดฉ่า" Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
- Copy. - It's either a massive amount of...รับทราบ มโหฬารมาก ดูแล้วน่าจะเป็น... Transformers (2007)
Roger that. We copy. Checkpoint down, over.ทราบแล้ว เปลี่ยน Shooter (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
copy.Every child needs someone to look up to and copy.
copy.He had his secretary make another copy.
copy.If it is free, please send me a copy.
copy.Please send me another copy.
copy.Subtle differences in tone discriminate the original from the copy.
copy.That painting is a copy.
copy.That's a copy.
copy.This is true to life, a perfect copy.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Copy \Cop"y\ (k[o^]p"[y^]), n.; pl. {Copies} (-[i^]z). [F.
   copie, fr. L. copia abundance, number, LL. also, a
   transcript; co- + the root of opes riches. See {Opulent}, and
   cf. {Copious}.]
   1. An abundance or plenty of anything. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       She was blessed with no more copy of wit, but to
       serve his humor thus.         --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. An imitation, transcript, or reproduction of an original
    work; as, a copy of a letter, an engraving, a painting, or
    a statue.
    [1913 Webster]
 
       I have not the vanity to think my copy equal to the
       original.               --Denham.
    [1913 Webster]
 
   3. An individual book, or a single set of books containing
    the works of an author; as, a copy of the Bible; a copy of
    the works of Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. That which is to be imitated, transcribed, or reproduced;
    a pattern, model, or example; as, his virtues are an
    excellent copy for imitation.
    [1913 Webster]
 
       Let him first learn to write, after a copy, all the
       letters.               --Holder.
    [1913 Webster]
 
   5. (print.) Manuscript or printed matter to be set up in
    type; as, the printers are calling for more copy.
    [1913 Webster]
 
   6. A writing paper of a particular size. Same as {Bastard}.
    See under {Paper}.
    [1913 Webster]
 
   7. Copyhold; tenure; lease. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Copy book}, a book in which copies are written or printed
    for learners to imitate.
 
   {Examined copies} (Law), those which have been compared with
    the originals.
 
   {Exemplified copies}, those which are attested under seal of
    a court.
 
   {Certified copies} or {Office copies}, those which are made
    or attested by officers having charge of the originals,
    and authorized to give copies officially. --Abbot.
 
   Syn: Imitation; transcript; duplicate; counterfeit.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Copy \Cop"y\, v. t. [imp. & p. p. {Copied}; p. pr. & vb. n.
   {Copying}.] [Cf. F. copir, fr. LL. copiare. See {Copy}, n.]
   1. To make a copy or copies of; to write; print, engrave, or
    paint after an original; to duplicate; to reproduce; to
    transcribe; as, to copy a manuscript, inscription, design,
    painting, etc.; -- often with out, sometimes with off.
    [1913 Webster]
 
       I like the work well; ere it be demanded
       (As like enough it will), I'd have it copied.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Let this be copied out,
       And keep it safe for our remembrance. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To imitate; to attempt to resemble, as in manners or
    course of life.
    [1913 Webster]
 
       We copy instinctively the voices of our companions,
       their accents, and their modes of pronunciation.
                          --Stewart.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Copy \Cop"y\, v. i.
   1. To make a copy or copies; to imitate.
    [1913 Webster]
 
   2. To yield a duplicate or transcript; as, the letter did not
    copy well.
    [1913 Webster]
 
       Some . . . never fail, when they copy, to follow the
       bad as well as the good things.    --Dryden.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top