Search result for

collage

(52 entries)
(0.1572 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -collage-, *collage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collage[N] ศิลปการสร้างภาพจากชิ้นส่วนเล็กๆ ที่นำมาปะติดปะต่อกัน
collagen[N] คอลลาเจน, See also: สารที่พบในข้อต่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
collagen. เทคนิคการปะติดปะต่อเศษชิ้นวัตถุต่าง ๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
collageการปะติดความ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
collageภาพปะติด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collagen fibreเส้นใยคอลลาเจน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collageภาพปะติด [TU Subject Heading]
Collagenคอลลาเจน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Collagenคอลลาเจน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Collagenคอลลาเจน,สาร;คอลลาเจน;คอลลาเจ็น;เนื้อเยื่อคอลลาเจน;สารคอลลาเจน [การแพทย์]
Collagen Bundlesมัดของเนื้อเยื่อคอลลาเจน [การแพทย์]
Collagen diseasesโรคคอลลาเจน [TU Subject Heading]
Collagen Diseasesคอลลาเจน,โรค;โรคเนื้อเยื่อ [การแพทย์]
Collagen Fibersคอลลาเจ็นไฟเบอร์,เส้นใยคอลลาเจน,ใยคอลลาเจน [การแพทย์]
Collagen Fibresเส้นใยคอลลาเจน [การแพทย์]
Collagen Fibrilsใยคอลลาเจน,เส้นใยคอลลาเจน,คอลลาเจนไฟบริลส์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's really funny. I don't have a nephew. No, this is a collage of a guy I saw outside Mina's apartment.สิ่งที่หลานชายอายุสามปีของคุณ วางทับกันเหรอ Some Kinda Love (2009)
But you should also know the collage is for sale.แต่คุณต้องรู้ไว้อย่างนะ พอดีมีไว้ขายน่ะ The Bishop Revival (2010)
This collage.มหาวิทยาลัยนี่ The Fight (2010)
I was halfway done with the collage.ฉันอุตส่าห์ทำไปได้ครึ่งทางแล้ว The Psychology of Letting Go (2010)
Yeah. - Well you threw up in my hallway like a collage girl.นายอ้วกตรงทางเดินบ้านฉันยังกับสาวมหาลัย The Switch (2010)
We are all curious collages of everyone we've ever been influenced by, living or dead.เรามีความอยากรู้อยากเห็นทุกภาพ ตัดปะ ของทุกคนที่เราเคยได้รับอิทธิพล จาก, มีชีวิตอยู่หรือตาย Is There Life After Death? (2011)
Whatever it is, it sure is collagenous. Some kind of sediment, perhaps. Impressive.แล้วเราจะแน่ใจมั้ยว่ามันจะสะอาดเนี่ย ประทับใจจัง Prometheus (2012)
I think the collage I made of us making collages would beg to differ.เกี่ยวกับพ่อกับฉันน่ะ ฉันไม่เห็นด้วยนะ Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)
Alison made my dad this collage, and there was a picture of her on a boat.อลิสันทำภาพตัดปะนี้ให้พ่อของฉัน มันเป็นรูปเธอตอนอยู่บนเรือ What Becomes of the Broken-Hearted (2013)
I also made my dad a collage, and there was a picture of her on a boat.อลิสันทำภาพปะติดให้พ่อด้วย, และก็มีภาพของเธอที่อยู่บนเรือ. Hot Water (2013)
Looks like he's making some sort of collage or scrapbook or something.ดูเหมือนเขาจะทำสมุดรวมข่าว หรือสมุดภาพอะไรซักอย่าง Gatekeeper (2013)
I love a creepy collage.ฉันรักเรื่องสยองในโรงเรียนจัง Pilot (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
collageHe had the gratification of seeing his son graduate from collage.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขึ้นของเครื่องบิน[n. exp.] (kān kheun khøng khreūangbin) EN: takeoff   FR:collage [m] ; envol [m]
คอลลาเจน [n.] (khøllāgēn) EN: collagen   FR: collagène [m]
ภาพตัดปะ[n. exp.] (phāp tat pa) EN: collage   
ตัดปะ[v. exp.] (tat pa) EN: do a collage   

CMU English Pronouncing Dictionary
COLLAGE    K AH0 L AA1 ZH
COLLAGEN    K AA1 L AH0 G AH0 N
COLLAGES    K AH0 L AA1 ZH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
collage    (n) (k o1 l aa zh)
collages    (n) (k o1 l aa zh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Collagen {f} | Collagen {pl}collage | collages [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちぎり絵[ちぎりえ, chigirie] (n) collage of pieces of colored paper [Add to Longdo]
コラーゲン[, kora-gen] (n) collagen (ger [Add to Longdo]
コラージュ[, kora-ju] (n) collage (fre [Add to Longdo]
フォトコラージュ[, fotokora-ju] (n) photocollage; photomontage [Add to Longdo]
貼り絵[はりえ, harie] (n) collage [Add to Longdo]
膠原質[こうげんしつ, kougenshitsu] (n) (See コラーゲン) collagen [Add to Longdo]
膠原病[こうげんびょう, kougenbyou] (n) collagen disease [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胶原[jiāo yuán, ㄐㄧㄠ ㄩㄢˊ, / ] collagen (protein) [Add to Longdo]
胶原纤维[jiāo yuán xiān wéi, ㄐㄧㄠ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, / ] collagen fiber [Add to Longdo]
胶原质[jiāo yuán zhì, ㄐㄧㄠ ㄩㄢˊ ㄓˋ, / ] collagen (protein) [Add to Longdo]
骨胶原[gǔ jiāo yuán, ㄍㄨˇ ㄐㄧㄠ ㄩㄢˊ, / ] collagen (protein) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 collage \collage\ n.
   1. any picture made by sticking together pieces of paper or
    photographs, especially in unusual or surprising ways.
 
   Syn: montage.
     [WordNet 1.5]
 
   2. the technique of producing a work of art that is a
    collage[1].
    [PJC]
 
   3. any composite object, whether abstract or concrete,
    created by assembling components of varied types.
    [PJC]
 
   4. (Cinema) a film having scenes of different types or from
    different locations displayed in rapid succession without
    transitions.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 collage
   n 1: a paste-up made by sticking together pieces of paper or
      photographs to form an artistic image; "he used his
      computer to make a collage of pictures superimposed on a
      map" [syn: {collage}, {montage}]
   2: any collection of diverse things; "a collage of memories"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top