ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

code words

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -code words-, *code words*, code word
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา code words มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *code words*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Code wordsอักษรรหัส [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รหัส[n.] (rahat) EN: code ; password ; combination ; secret code ; cipher ; code word   FR: code [m] ; code secret [m] ; mot de passe [m] ; combinaison [f] ; indicatif [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暗语[àn yǔ, ㄢˋ ㄩˇ, / ] code word, #59,637 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kennwort {n}code word [Add to Longdo]
Kodewort {n}; Codewort {n}; Kennwort {n}code word [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
隱語[いんご, ingo] (n) secret word; code word [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top