ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

closed loop

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -closed loop-, *closed loop*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
closed loop๑. วงวนปิด๒. วงวนไม่รู้จบ [มีความหมายเหมือนกับ infinite loop] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
closed loop๑. วงวนปิด๒. วงวนไม่รู้จบ [มีความหมายเหมือนกับ infinite loop] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Closed Loop การเวียนกลับมาใช้, ห่วงปิด
การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตโดย ตรงและป้องกัน มิให้ของเสียรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So a closed loop like that will help you disguise the boundaries of the dream you create.ดังนั้นวงปิดเช่นนั้น ... ... จะช่วยให้คุณปลอมขอบเขตของความฝันที่คุณสร้าง Inception (2010)

Japanese-English: EDICT Dictionary
無限ループ[むげんループ, mugen ru-pu] (n) infinite loop; closed loop [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
開ループ[かいループ, kai ru-pu] closed loop [Add to Longdo]
無限ループ[むげんループ, mugen ru-pu] infinite loop, closed loop [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  closed loop
      n 1: a control system with a feedback loop that is active [syn:
           {closed loop}, {closed-loop system}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top