ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cephalic index

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cephalic index-, *cephalic index*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cephalic Indexดรรชนีศีรษะ [การแพทย์]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cephalic \Ce*phal"ic\, a. [L. cephalicus, Gr. ?, fr. kefalh`
   head: cf. F. c['e]phalique.] (Anat.)
   Of or pertaining to the head. See the Note under {Anterior}.
   [1913 Webster]
 
   {Cephalic index} (Anat.), the ratio of the breadth of the
    cranium to the length, which is taken as the standard, and
    equal to 100; the breadth index.
 
   {Cephalic vein}, a large vein running from the back of the
    head alond the arm; -- so named because the ancients used
    to open it for disorders of the head. --Dunglison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cephalic index
   n 1: ratio (in percent) of the maximum breadth to the maximum
      length of a skull [syn: {cephalic index}, {breadth index},
      {cranial index}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

cephalic index ( IH1 N D EH0 K S)

 


  

 
cephalic
 • ที่เกี่ยวกับศีรษะ[Lex2]
index
 • ดัชนี: ดรรชนี [Lex2]
 • ตัวชี้: ตัววัด, ตัวบ่งชี้ [Lex2]
 • ทำดัชนี[Lex2]
 • (อิน' เดคซฺ) n. ดรรชนี, เครื่องชี้, เข็มชี้, นิ้วชี้, เลขกำลังในเครื่องหมายพีชคณิต, สารบัญสิ่งตีพิมพ์ที่ต้องห้ามในศาสนาโรมันคาทอลิก (Index Librorum Prohibitorum) , หนังสือหรือวัตถุที่ต้องห้าม, สารบัญ, คำนำ. -vt. จัดให้มีสารบัญ, จัดให้มีดรรชนี, ใส่ดรรชนี, เ [Hope]
 • (n) สารบัญ,เครื่องชี้,นิ้วชี้,เข็มชี้ [Nontri]
 • (vt) ทำสารบัญ,เป็นเครื่องชี้ [Nontri]
 • /IH1 N D EH0 K S/ [CMU]
 • (v) /'ɪndɛks/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top