ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

culver

K AH1 L V ER0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -culver-, *culver*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
culvert[N] ท่อใต้ดิน, Syn. pipe, duct

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
culvern. นกพิราบ
culvertn. ท่อระบายน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
culvert(n) ท่อระบายน้ำ,อุโมงค์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
culvertculvert, ท่อลอด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I still have it, actually, out at the factory at Culver City.ที่จริงผมยังเก็บไว้อยู่เลย ที่โรงงานในคัลเวอร์ซิตี้ Rules Don't Apply (2016)
Helicopter to the public and Air Force officers at Culver City, California.เฮลิคอปเตอร์ให้มวลชนและเจ้าหน้าที่ทหารอากาศ ที่คัลเวอร์ซิตี้ แคลิฟอร์เนีย Rules Don't Apply (2016)
H-He's at the Culver Cityเขาอยู่ที่ โคลเวอร์ซิตี้ Perfect Storm (2013)
You Kuchan was a Chinese foreign exchange student studying humanities at Culver City Community College.ยู โคชาน จากจีน เขาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน เรียนมนุษยศาสตร์ ที่วิทยาลัยคัลเวอร์ ซิตี้ คอมมูนิตี้ Cyber Threat (2011)
Unfortunately they were using the public Wi-Fi at the Culver City College as a proxy server.โชคไม่ดีที่คนนั้นใช้ไว-ไฟ สาธารณะ ที่คลเวอร์ ซิตี้ คอลเลจ เซิฟเวอร์กลาง Cyber Threat (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
CULVER    K AH1 L V ER0
CULVERT    K AH1 L V ER0 T
CULVER'S    K AH1 L V ER0 Z
CULVERHOUSE    K AH1 L V ER0 HH AW2 S
CULVERHOUSE'S    K AH1 L V ER0 HH AW2 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
culvert    (n) kˈʌlvət (k uh1 l v @ t)
culverts    (n) kˈʌlvəts (k uh1 l v @ t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
涵洞[hán dòng, ㄏㄢˊ ㄉㄨㄥˋ, ] culvert; covered drain, #39,303 [Add to Longdo]
涵管[hán guǎn, ㄏㄢˊ ㄍㄨㄢˇ, ] culvert pipe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボックスカルバート[, bokkusukaruba-to] (n) box culvert [Add to Longdo]
暗渠;暗きょ[あんきょ, ankyo] (n) (See 明渠) subterranean drain; culvert; conduit [Add to Longdo]
開渠[かいきょ, kaikyo] (n) open ditch; open channel; open conduit; open culvert [Add to Longdo]
管渠;管きょ[かんきょ, kankyo] (n) (See 下水道管渠) (e.g. sewer, storm water) pipe; culvert [Add to Longdo]
沈埋工法[ちんまいこうほう, chinmaikouhou] (n) underwater tunnel construction by sinking prefabricated box culverts [Add to Longdo]
伏越し[ふせこし, fusekoshi] (n) inverted siphon; siphon culvert [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Culver \Cul"ver\ (k?"v?r), n. [AS. culfre, perh. fr. L.
   columba.]
   A dove. "Culver in the falcon's fist." --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Culver \Cul"ver\, n. [Abbrev. fr. {Culverin}.]
   A culverin.
   [1913 Webster]
 
      Falcon and culver on each tower
      Stood prompt their deadly hail to shower. --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top