ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crystallized

K R IH1 S T AH0 L AY2 Z D   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crystallized-, *crystallized*, crystalliz, crystallize
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Diamonds, crystallized carbon.เพชร ผลึกคาร์บอน The Shiny Trinket Maneuver (2012)
Like "An act of God, crystallized forever."เช่น "แอค ออฟ ก๊อด... Meet the New Boss (2011)
SAROYAN: That's the crystallized calcium oxalate you found in the soil.นั่นมันผลึกแคลเซียมออกซาเลต ที่คุณเจอในดิน Harbingers in a Fountain (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crystallizedHe crystallized salt from the sea water.

CMU English Pronouncing Dictionary
CRYSTALLIZED    K R IH1 S T AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crystallized    (v) krˈɪstəlaɪzd (k r i1 s t @ l ai z d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
結晶性知能[けっしょうせいちのう, kesshouseichinou] (n) (See 流動性知能) crystallized intelligence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crystallize \Crys"tal*lize\ (kr[i^]s"tal*l[imac]z), v. t. [imp.
   & p. p. {Crystallized} (-l[imac]zd); p. pr. & vb. n.
   {Crystallizing}.] [Cf. F. cristalliser. See {Crystal}.]
   To cause to form crystals, or to assume the crystalline form.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 crystallized \crystallized\ adj.
   1. smoothly coated with crystals of sugar; -- used especially
    of fruits.
 
   Syn: candied, glac['e], glac['e]ed.
     [WordNet 1.5]
 
   2. caused to form into crystals; hence, in a crystalline
    form.
    [PJC] Crystallogenic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crystallized
   adj 1: having become fixed and definite in form; "distinguish
       between crystallized and uncrystallized opinion"-
       Psychological Abstracts [syn: {crystallized},
       {crystallised}] [ant: {uncrystallised}, {uncrystallized}]
   2: having both internal structure and external form of a
     crystal; "quartz crystal is perfectly crystallized" [syn:
     {crystallized}, {crystalised}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top