ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crystallize

K R IH1 S T AH0 L AY2 Z   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crystallize-, *crystallize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crystallize[VI] ฉาบด้วยน้ำตาล
crystallize[VT] ฉาบด้วยน้ำตาล
crystallize[VI] ตกผลึก
crystallize[VT] ทำให้ตกผลึก, Syn. form into crystals
crystallize[VT] ทำให้เป็นรูปธรรม
crystallize[VI] เป็นรูปธรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crystallize(คริส'ทะไลซ) vt.,vi. ตกผลึก, See also: crystallisation n. การตกผลึก crystallisation n. การตกผลึก

English-Thai: Nontri Dictionary
crystallize(vi,vt) ใสเหมือนผลึก,ตกผลึก,เป็นเกล็ด,เป็นก้อน,กลายรูป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And one thought crystallizes Like an icy blast♪ And one thought crystallizes Like an icy blast และความคิดใสเหมือนแก้ว Frozen (2013)
See, lightning strikes sand at the right angle, it crystallizes into the perfect shape of itself.คิดว่าน่าจะหมายถึงผลึกแก้ว เห็นไหม... สายฟ้าฟาดทราย ในมุมที่เหมาะเจาะ Meet the New Boss (2011)
Just to crystallize it.เพื่อให้มันกลายเป็นคริสตัล Fracture (2009)
Sweet to the taste, easily disguised, administered over time which gives the kidneys time to crystallize the stuff.ชิมดูจะมีรสหวาน ปลอมแปลงได้ง่าย ถูกใช้กันมานานแล้ว มันจะทำให้ไตวาย และตกผลึกสารออกมา Harbingers in a Fountain (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crystallizeHe crystallized salt from the sea water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นรูปเป็นร่าง[V] crystallize, See also: be formed, take shape, Syn. เป็นตัวเป็นตน, เป็นตัว, จับตัว, Example: แท่งแก้วเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง เมื่อเขาใช้ไฟเป่า, Thai definition: เริ่มเห็นเค้าโครงเป็นรูปนั้นขึ้นมา
ตกผลึก[V] crystallize, See also: deposit crystals, Syn. กลายเป็นผลึก, เป็นก้อน, เป็นเกล็ด, Example: เขาเอาน้ำละลายสารส้มเคี่ยวจนเดือดแล้วทิ้งไว้ให้สารส้มตกผลึก, Thai definition: กลายเป็นผลึก (ใช้แก่สารละลาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นก้อน[v. exp.] (pen køn) EN: crystallize   
เป็นรูปเป็นร่าง[v. exp.] (pen rū pen rāng) EN: crystallize ; be formed ; take shape   
ตกผลึก[v.] (tokphaleuk) EN: crystallize ; deposit crystals   FR: cristalliser

CMU English Pronouncing Dictionary
CRYSTALLIZE    K R IH1 S T AH0 L AY2 Z
CRYSTALLIZED    K R IH1 S T AH0 L AY2 Z D
CRYSTALLIZES    K R IH1 S T AH0 L AY2 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crystallize    (v) krˈɪstəlaɪz (k r i1 s t @ l ai z)
crystallized    (v) krˈɪstəlaɪzd (k r i1 s t @ l ai z d)
crystallizes    (v) krˈɪstəlaɪzɪz (k r i1 s t @ l ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
結晶性知能[けっしょうせいちのう, kesshouseichinou] (n) (See 流動性知能) crystallized intelligence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crystallize \Crys"tal*lize\ (kr[i^]s"tal*l[imac]z), v. t. [imp.
   & p. p. {Crystallized} (-l[imac]zd); p. pr. & vb. n.
   {Crystallizing}.] [Cf. F. cristalliser. See {Crystal}.]
   To cause to form crystals, or to assume the crystalline form.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 crystallize \crys"tal*lize\, v. i.
   To be converted into a crystal; to take on a crystalline
   form, through the action of crystallogenic or cohesive
   attraction; to precipitate from a solution in the form of
   crystals.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crystallize
   v 1: cause to take on a definite and clear shape; "He tried to
      crystallize his thoughts" [syn: {crystallize},
      {crystallise}, {crystalise}, {crystalize}]
   2: make free from confusion or ambiguity; make clear; "Could you
     clarify these remarks?"; "Clear up the question of who is at
     fault" [syn: {clear}, {clear up}, {shed light on},
     {crystallize}, {crystallise}, {crystalize}, {crystalise},
     {straighten out}, {sort out}, {enlighten}, {illuminate},
     {elucidate}]
   3: cause to form crystals or assume crystalline form;
     "crystallize minerals" [syn: {crystallize}, {crystallise},
     {crystalize}, {crystalise}]
   4: assume crystalline form; become crystallized [syn:
     {crystallize}, {crystalize}, {crystalise}, {effloresce}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top