ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

creamery

K R IY1 M ER0 IY0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -creamery-, *creamery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
creamery[N] โรงงานทำเนยหรือเนยแข็ง, Syn. dairy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creamery(ครี'เมอรี) n. สถานที่ทำครีม เนยแข็งและเนยเหลว,สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นม,สถานที่เก็บนมให้เกิดครีม

English-Thai: Nontri Dictionary
creamery(n) ร้านขายนม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At the newport creamery on the way down for milkshakes.ที่ร้านขายนมขาลงสำหรับมิลค์เชค You've Got Yale! (2009)
I want to thank Pistol Patty's Cowboy Creamery for sponsoring our end-of-the-year picnic.ฉันอยากจะขอบคุณ Pistol Patty's Cowboy Creamery ที่เป็นสปอนเซอร์งานปิกนิกสิ้นปีของเรา A Fistful of Paintballs (2011)
She was screwing guys in the back of Hawthorne Creamery when she was only 15.เธอมีอะไรกับผู้ชายหลังสุสานฮอว์ธอร์น ตอนเธออายุแค่ 15 Nebraska (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
CREAMERY K R IY1 M ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
creamery (n) krˈiːməriː (k r ii1 m @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Molkerei {f} | Molkereien {pl}creamery | creameries [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Creamery \Cream"er*y\ (-?r-?), n.; pl. {Creameries} (-?z). [CF.
   F. cr?meric.]
   1. A place where butter and cheese are made, or where milk
    and cream are put up in cans for market.
    [1913 Webster]
 
   2. A place or apparatus in which milk is set for raising
    cream.
    [1913 Webster]
 
   3. An establishment where cream is sold.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 creamery
   n 1: a workplace where dairy products (butter and cheese etc.)
      are produced or sold

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top