ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cookson

K UH1 K S AH0 N   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cookson-, *cookson*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cookson มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cookson*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"here at Cookson's Drug Store in Rockfish.""hier im Cookson's Drug Store in Rockfish." The Vigil (1976)
Julia Rainbird didn't mention him to me. Fortunately, her friend Ida Cookson did.Julia Rainbirds Freundin Ida Cookson hat es mir gesagt. Family Plot (1976)
It comes through you, Blanche, from your friend, Ida Cookson.Du, Blanche, bringst das Glück zu mir, von deiner Freundin Ida CooksonFamily Plot (1976)
Tell Ida Cookson we're all thankful here for the warm tranquility in her heart.Sag Ida Cookson, wir danken ihr für ihre Güte und Herzenswärme. Family Plot (1976)
Did you hear that, Mrs. Cookson?Haben Sie das gehört, Mrs. CooksonFamily Plot (1976)
Search through the double strand of kindness until my friend Ida Cookson is joined in loving communication with her dear, departed husband.Such durch das doppelte Band der Güte, bis meine Freundin Ida Cookson auf ihren verstorbenen Ehemann trifft. Family Plot (1976)
- l'm Eliot Cookson. I have a subpoena...- Eliot Cookson. Ich habe eine Vorladung... Hoffa (1992)

CMU English Pronouncing Dictionary
COOKSON K UH1 K S AH0 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top