ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

construe

K AH0 N S T R UW1   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -construe-, *construe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
construe[VT] ตีความ, See also: มีความหมายว่า, Syn. interpret
construe[VI] วิเคราะห์ (ประโยคหรือข้อความ)
construe[VT] วิเคราะห์ (ประโยคหรือข้อความ)
construe as[PHRV] ทำให้อนุมานว่า, See also: ทำให้เข้าใจว่า, ทำให้ตีความได้ว่า
construe with[PHRV] ใช้คำร่วมกับ (คำอื่น), Syn. collocate with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
construe(คันสทรู') {construed,construing,construes} v.,n. (การ) อธิบาย,ชี้แจง,ตีความอนุมาน,แปล,วิเคราะห์,ผูกประโยค.
misconstrue(มิสคันสทรู'`) vt. เข้าใจผิด,แปลผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
construe(n) การตีความ,การวิเคราะห์ประโยค,การอนุมาน,การอธิบาย
construe(vt) แปลความ,บรรยาย,อธิบาย,ขยายความ,ชี้แจง,ตีความ,วิเคราะห์
misconstrue(vt) เข้าใจผิด,ตีความผิด,แปลความผิด,วินิจฉัยผิด

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSTRUE K AH0 N S T R UW1
CONSTRUED K AH0 N S T R UW1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
construe (v) kˈənstrˈuː (k @1 n s t r uu1)
construed (v) kˈənstrˈuːd (k @1 n s t r uu1 d)
construes (v) kˈənstrˈuːz (k @1 n s t r uu1 z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Construe \Con*strue\ (?; Archaic ?), v. t. [imp. & p. p.
   {Construed}; p. pr. & vb. n. {Construing}.] [L. construere:
   cf. F. construire. See {Construct}.]
   1. To apply the rules of syntax to (a sentence or clause) so
    as to exhibit the structure, arrangement, or connection
    of, or to discover the sense; to explain the construction
    of; to interpret; to translate.
    [1913 Webster]
 
   2. To put a construction upon; to explain the sense or
    intention of; to interpret; to understand.
    [1913 Webster]
 
       Thus we are put to construe and paraphrase our own
       words to free ourselves either from the ignorance or
       malice of our enemies.        --Bp.
                          Stilingfleet.
    [1913 Webster]
 
       And to be dull was construed to be good. --Pope.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 construe
   v 1: make sense of; assign a meaning to; "What message do you
      see in this letter?"; "How do you interpret his behavior?"
      [syn: {interpret}, {construe}, {see}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top