Search result for

comprehension

K AA2 M P R IY0 HH EH1 N SH AH0 N   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comprehension-, *comprehension*
Some results are hidden.
configure
Language
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comprehension(n) ความเข้าใจ, Syn. understanding, perception

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comprehension(คอมพริเฮน'เชิน) n. ความเข้าใจ, ภาวะที่เข้าใจ, ความสามารถเข้าใจ, ความสามารถในการเรียนรู้, การครอบคลุม, การกินความกว้าง, Syn. perception, grasp

English-Thai: Nontri Dictionary
comprehension(n) ความเข้าใจ, การหยั่งรู้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
comprehensionความเข้าใจซึ้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comprehensionความเข้าใจ, ความเข้าใจภาษา, การเข้าใจ, การทำความเข้าใจ [การแพทย์]
Comprehension (Theory of knowledge)ความเข้าใจ (ทฤษฎีความรู้) [TU Subject Heading]
Comprehension of Speechการเข้าใจภาษาพูด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
comprehension(n) เข้าใจ, สรุป

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you have the slightest comprehension of what you're doing?รู้บ้างมั้ยว่ากำลังจะเจอกับอะไร Titanic (1997)
Comprehension is not a requisite of cooperation.ความเข้าใจไม่ใช่สิ่งจำเป็นของการร่วมมือ The Matrix Reloaded (2003)
The engineering comprehension necessary to artificially create a black hole may suggest an answer.คำตอบอยู่ของคำถามนี้อยู่ที่องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมที่จำเป็นต่อการจำลองสร้างหลุมดำ อาจแนะนำให้คำตอบ Star Trek (2009)
They have no comprehension skills.พวกเขาไม่เข้าใจอะไรเลย Comeback (2011)
You guys seem to have a listening comprehension problem.พวกคุณดูเหมือนว่าจะมีปัญหาในการรับฟังนะ Mai Ka Wa Kahiko (2012)
Certainly, he has no comprehension of what an automatic gearbox should do.เขาไม่รู้จักเลยว่า เกียร์ออโตแมติกควรทำอะไร Episode #18.2 (2012)
His reading comprehension suggests above-average intelligence, but his writing is inferior.บ่งชี้ว่าเขาฉลาดกว่าคนทั่วไป แต่การเขียนเขาด้อยกว่ามาก The Silencer (2012)
I feel we're on the brink of an area of expansion of knowledge about ourselves and our surroundings that is beyond description or comprehension at this time.ผมคิดว่า เรากำลังอยู่ในจุดเริ่มต้นของการขยาย... ด้านความรู้เกี่ยวกับตัวเอง และสิ่งแวดล้อม... ที่อยู่เหนือคำอธิบายและความเข้าใจในเวลานี้ Kong: Skull Island (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
comprehensionEach chapter in the textbook is followed by about a dozen comprehension questions.
comprehensionHe nodded slowly in comprehension.
comprehensionHis novel is beyond my comprehension.
comprehensionIf the more advanced want to improve English ability (especially reading comprehension) increasing vocabulary is the way to go.
comprehensionIt's beyond my comprehension.
comprehensionWhy he did it is beyond my comprehension.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรีชาญาณ(n) intuition, See also: comprehension, sagacity, comprehensive wisdom, Syn. ความฉลาด, ความหลักแหลม, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรีชาญาณในการประพันธ์ดนตรี
ความเข้าใจ(n) understanding, See also: comprehension, Syn. ความรู้ความเข้าใจ, Example: ครูขอให้นักเรียนทุกคนกลับไปทำความเข้าใจกับวิชานี้ใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเรียนรู้[kān rīenrū] (n) EN: learning ; acquisition of knowledge  FR: apprentissage [ m ] ; compréhension [ f ] ; acquisition de connaissances [ f ]
เข้าใจยาก[khaojai yāk] (v, exp) EN: be hard to understand ; be difficult to understand ; be beyond comprehension  FR: être difficile à comprendre
ความเห็นชอบ[khwām henchøp] (n, exp) EN: right understanding  FR: compréhension juste [ f ]
ความเข้าใจ[khwām khaojai] (n) EN: understanding ; comprehension  FR: compréhension [ f ]
ความไม่เข้าใจ[khwām mai khaojai] (n, exp) FR: incompréhension [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMPREHENSION K AA2 M P R IY0 HH EH1 N SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comprehension (n) kˌɒmprɪhˈɛnʃən (k o2 m p r i h e1 n sh @ n)
comprehensions (n) kˌɒmprɪhˈɛnʃənz (k o2 m p r i h e1 n sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒアリングテスト[hiaringutesuto] (n) listening comprehension test [Add to Longdo]
ヒヤリング(P);ヒアリング[hiyaringu (P); hiaringu] (n) (1) hearing; (2) listening comprehension; (3) public hearing; (4) interview; (P) [Add to Longdo]
意を得ない[いをえない, iwoenai] (adj-i) (See 意を得る) beyond one's comprehension; beyond one's grasp [Add to Longdo]
会得[えとく, etoku] (n, vs) understanding; comprehension; grasp; perception; appreciation; mastery (of an art or skill) [Add to Longdo]
解語[かいご, kaigo] (n) comprehension (of a word) [Add to Longdo]
悟り(P);覚り[さとり, satori] (n) (1) comprehension; understanding; (2) { Buddh } enlightenment; satori; (P) [Add to Longdo]
悟了[ごりょう, goryou] (n, vs) complete comprehension [Add to Longdo]
合点[がてん(P);がってん, gaten (P); gatten] (n, vs) consent; assent; understanding; agreement; comprehension; grasp; (P) [Add to Longdo]
先知[せんち, senchi] (n, vs) foresight; speedy comprehension [Add to Longdo]
相槌(P);相づち;相鎚[あいづち, aiduchi] (n) { ling } sounds given during a conversation to indicate comprehension; back-channeling; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comprehension \Com`pre*hen"sion\, n. [L. comprehensio: cf. F.
   compr['e]hension.]
   1. The act of comprehending, containing, or comprising;
    inclusion.
    [1913 Webster]
 
       In the Old Testament there is a close comprehension
       of the New; in the New, an open discovery of the
       Old.                 --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is comprehended or inclosed within narrow
    limits; a summary; an epitome. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Though not a catalogue of fundamentals, yet . . . a
       comprehension of them.        --Chillingworth.
    [1913 Webster]
 
   3. The capacity of the mind to perceive and understand; the
    power, act, or process of grasping with the intellect;
    perception; understanding; as, a comprehension of abstract
    principles.
    [1913 Webster]
 
   4. (Logic) The complement of attributes which make up the
    notion signified by a general term.
    [1913 Webster]
 
   5. (Rhet.) A figure by which the name of a whole is put for a
    part, or that of a part for a whole, or a definite number
    for an indefinite.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comprehension
   n 1: an ability to understand the meaning or importance of
      something (or the knowledge acquired as a result); "how you
      can do that is beyond my comprehension"; "he was famous for
      his comprehension of American literature" [ant:
      {incomprehension}]
   2: the relation of comprising something; "he admired the
     inclusion of so many ideas in such a short work" [syn:
     {inclusion}, {comprehension}]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top