Search result for

commissioned

(36 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commissioned-, *commissioned*, commission, commissione
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commissioned[N] ซึ่งได้รับหน้าที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commissioned(คะมิช'เชินดฺ) adj. ประจำการ,ซึ่งได้รับมอบอำนาจหน้าที่
commissioned officerนายทหารชั้นสัญญาบัตร (ตั้งแต่ร้อยตรีขึ้นไป) ,นายทหารประจำการ
noncommissioned officern. นายทหารที่ไม่ใช่ชั้นสัญญาบัตร

English-Thai: Nontri Dictionary
COMMISSIONED commissioned officer(n) นายทหารประจำการ,นายทหารสัญญาบัตร
noncommissioned(adj) ไม่ใช่ชั้นสัญญาบัตร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
commissioned courtศาลที่รับประเด็นไปสืบพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Commissioned to protect the strategic world of Bothawui,ด้วยภารกิจในการปกป้อง พื้นที่ยุทธศาสตร์แห่งโบธาวาย Downfall of a Droid (2008)
The Chelsea's been commissioned to serve in the United States Navy.เรือเซลซีได้รับมอบหมายให้รับใช้กองทัพเรือสหรัฐฯ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
And whoever commissioned it pressured my firm to doctor the results.ใครสักคนกดดันบริษัทผม ให้ปลอมแปลงผลนั่น Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
It was the only way to expose who commissioned the aracite report.เป็นวิธีเดียวที่จะเปิดโปงคนสั่งการ เรื่องรายงานอาราไซต์ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
- So they commissioned the report?- แล้วเขาสั่งการเรื่องรายงานเหรอ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Ms. Hewes believes that Mr. Kendrick commissioned this murder.คุณฮิวส์เชื่อว่าคุณเค็นดริกรับผิดชอบการฆาตรกรรมนี้ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Commissioned by the u.s. senate.ซึ่งได้รับหน้าที่จากวุฒิสภา Amplification (2009)
Give yourself over. Commissioned by President Stone.ปล่อยตัวตามสบาย ประธานาธิบดีจะมีงานมอบหมายให้ทำ Astro Boy (2009)
Star date 2387. Commissioned by the Vulcan Science Academy.วันที่ดวงดาว 23 87 ใต้อานัติของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งวัลแคน Star Trek (2009)
Did Raphael Santi ever design a chapel with an ossuary anex in an angel figure commissioned by the Catholic church?ส่วนแรก. ฉันจัดการเพื่อสิ้นสุดที่สองส่วน เพราะฉันไม่อนุญาตให้เข้าใช้ข้อมูลที่เก็บถาวร. Angels & Demons (2009)
I have commissioned you to be immortalized in stone,ข้าได้สร้างรูปปั้นของแก Great and Unfortunate Things (2010)
His Majesty commissioned this secret investigation for a reason.ฝ่าบาทสั่งการการสืบการลับครั้งนี้ด้วยเหตุผลบางอย่าง Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
commissionedAny result obtained through the execution of the Commissioned Business shall belong to each party hereto.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัดทำขึ้นโดย[v. exp.] (jattham kheun dōi) EN: commissioned by   

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMISSIONED    K AH0 M IH1 SH AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commissioned    (v) (k @1 m i1 sh @ n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
下士[かし, kashi] (n) noncommissioned officer [Add to Longdo]
下士官[かしかん, kashikan] (n) non-commissioned officer [Add to Longdo]
空曹[くうそう, kuusou] (n) noncommissioned officer of the Japanese Air Self Defense Forces (Defence) [Add to Longdo]
将校(P);將校(oK)[しょうこう, shoukou] (n) commissioned officer; (P) [Add to Longdo]
嘱託医[しょくたくい, shokutakui] (n) commissioned doctor [Add to Longdo]
勅撰集[ちょくせんしゅう, chokusenshuu] (n) imperial-commissioned poem anthology [Add to Longdo]
廃艦[はいかん, haikan] (n,vs) decommissioned warship [Add to Longdo]
廃車[はいしゃ, haisha] (n,vs) decommissioned vehicle; out of service vehicle [Add to Longdo]
廃炉[はいろ, hairo] (n,vs) (1) decommissioning a nuclear reactor; (n) (2) decommissioned nuclear reactor [Add to Longdo]
配属将校[はいぞくしょうこう, haizokushoukou] (n) commissioned officer attached to a school [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commission \Com*mis"sion\, v. t. [imp. & p. p. {Commissioned};
   p. pr & vb. n. {Commissioning}.]
   1. To give a commission to; to furnish with a commission; to
    empower or authorize; as, to commission persons to perform
    certain acts; to commission an officer.
    [1913 Webster]
 
   2. To send out with a charge or commission.
    [1913 Webster]
 
       A chosen band
       He first commissions to the Latian land. --Dryden.
 
   Syn: To appoint; depute; authorize; empower; delegate;
     constitute; ordain.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 commissioned \commissioned\ adj.
   1. (Mil.) holding by virtue of a commission a rank of second
    lieutenant or ensign or above; -- of military officers.
    Contrasts with {noncommissioned}.
    [WordNet 1.5]
 
   2. given official approval to act; as, commissioned broker.
 
   Syn: accredited, licensed, licenced.
     [WordNet 1.5]
 
   3. created according to an order; as, a commissioned
    painting.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commissioned
   adj 1: (of military officers) holding by virtue of a commission
       a rank of second lieutenant or ensign or above [ant:
       {noncommissioned}]
   2: given official approval to act; "an accredited college";
     "commissioned broker"; "licensed pharmacist"; "authorized
     representative" [syn: {accredited}, {commissioned},
     {licensed}, {licenced}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top