Search result for

clipped

(25 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clipped-, *clipped*, clipp, clippe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clipped[SL] ถูกจับ, See also: โดนจับกุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clipped speech; speech, scamping; speech, slurredอาการพูดคำคละละเลือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He got clipped by a window sill.จากการปฏิบัติหน้าที่ด้วย เขาโดน หน้าต่างหนีบน่ะครับ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Are going to win it all this year. [violently clipped sneeze] [sniffs] What do you think?จะชนะรวดหมดปีนี้ เธอคิดว่าไง? Introduction to Film (2009)
That the chief accidentally clipped the common bile duct?- ผอ.ไปหนีบ common bile duct โดยบังเอิญ New History (2009)
It seems that you may have accidentally clipped the common bile duct.มันดูเหมือนว่าคุณอาจจะหนีบ common bile duct โดยไม่ได้ตั้งใจ New History (2009)
It seems that you may have accidentally clipped the common bile duct.มันดูเหมือนว่าคุณอาจจะพลาด ไปหนีบท่อน้ำดีใหญ่ของเขานะ New History (2009)
The microscopic metal deposits on the clipped thumb bone don't match the baker's cigar cutter, but fortunately I'm extremely thorough and tenacious.ภาพจากกล้องจุลทรรศน์พบเศษโลหะติดอยู่บนกระดูกนิ้วหัวแม่มือที่ถูกตัด ไม่ตรงกับที่ตัดซิกาของคนทำขนมปัง แต่โชคดีที่ผมพยายามอย่างหนัก The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
You may have accidentally clipped the common bile duct.คุณอาจเผลอไปตัดท่อน้ำดีของคนไข้ Blink (2010)
Had hair extensions clipped in.ต่อผมปลอม The Uncanny Valley (2010)
Do you think the hair extensions were clipped on before or after death?คุณคิดว่าผมต่อนี้ ถูกต่อขึ้นก่อนหรือหลังการเสียชีวิตของพวกเธอ The Uncanny Valley (2010)
Also, the staff should wear their access badges around their neck, not clipped to their waist...แล้วพนักงานก็ควรจะต้อง เอาบัตรผ่านคล้องคอ ไม่ใช่แค่หนีบชายเสื้อไว้เฉยๆ เพราะมันจะโดนฉกง่ายมากไป Withdrawal (2010)
like I clipped your daddy's.You live at 27 Counting Lane, Randolph. The Town (2010)
Fergie remember who clipped your nuts for you.Fergie... ...remember who clipped your nuts for you. The Town (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clippedHe clipped the sheep.
clippedI clipped some articles out of the newspaper.

CMU English Pronouncing Dictionary
CLIPPED    K L IH1 P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clipped    (v) (k l i1 p t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
undeutliche Aussprache {f}; knappe, schneidige Sprechweise {f}clipped speech [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゃきしゃき[, shakishaki] (adv,n,vs) crisp; precise; clipped [Add to Longdo]
切取り画素配列[きりとりがそはいれつ, kiritorigasohairetsu] (n) {comp} clipped pel array [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
切取り画素配列[きりトリガそはいれつ, kiri toriga sohairetsu] clipped pel array [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clip \Clip\ (kl[i^]p), v. t. [imp. & p. p. {Clipped} (kl[i^]pt);
   p. pr. & vb. n. {Clipping}.] [OE. cluppen, clippen, to
   embrace, AS. clyran to embrace, clasp; cf. OHG. kluft tongs,
   shears, Icel, kl[=y]pa to pinch, squeeze, also OE. clippen to
   cut, shear, Dan. klippe to clip, cut, SW. & Icel. klippa.]
   1. To embrace, hence; to encompass.
    [1913 Webster]
 
       O . . . that Neptune's arms, who clippeth thee
       about,
       Would bear thee from the knowledge of thyself.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To cut off; as with shears or scissors; as, to clip the
    hair; to clip coin.
    [1913 Webster]
 
       Sentenced to have his ears clipped.  --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To curtail; to cut short.
    [1913 Webster]
 
       All my reports go with the modest truth;
       No more nor clipped, but so.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In London they clip their words after one manner
       about the court, another in the city, and a third in
       the suburbs.             --Swift.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 clipped \clipped\ adj.
   1. trimmed with clippers; as, a clipped hedge.
    [WordNet 1.5]
 
   2. (music) staccato; -- contrasted with {legato}.
 
   Syn: short.
     [WordNet 1.5]
 
   3. effectively concise.
 
   Syn: brief, crisp, curt, laconic, short, terse, to the
     point(predicate).
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clipped
   adj 1: cut or trimmed by clipping; "a handsome man with a
       clipped moustache"; "clipped hedges"; "close-clipped
       lawns"; "a clipped poodle"
   2: (of speech) having quick short sounds; "a clipped upper-class
     accent"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top