ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clank

K L AE1 NG K   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clank-, *clank*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clank[VI] เกิดเสียงดังแคร๊ง
clank[VT] ทำให้เกิดเสียงดังแคร๊ง
clank[N] เสียงดังแคร๊ง (ที่ไม่กังวานมากและในช่วงเวลาสั้น), Syn. clangor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clank(แคลงคฺ) {clanked,clanking,clanks} n. เสียงกระทบของโลหะสองชิ้น vt. มีเสียงดังกล่าว,

English-Thai: Nontri Dictionary
clank(n) เสียงลากโซ่
clank(vi) มีเสียงลากโซ่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir... [gate creaks and clanks as it dials] We're dialing now?ท่าน ครับ เรากำลัง เชื่อมต่อ ตอนนี้แล้วเหรอ? Air: Part 1 (2009)
(Spoon clanks loudly) (both laugh)พ่อคิดว่าแกมีเรียนเช้า The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
(Door clanks and creaks)Ice Queen (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
CLANK K L AE1 NG K
CLANKING K L AE1 NG K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clank (v) klˈæŋk (k l a1 ng k)
clanks (v) klˈæŋks (k l a1 ng k s)
clanked (v) klˈæŋkt (k l a1 ng k t)
clanking (v) klˈæŋkɪŋ (k l a1 ng k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dāng, ㄉㄤ, / ] clank; clang; sound of metal, #25,538 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からんからん[, karankaran] (adv-to) (on-mim) clank clank [Add to Longdo]
がたっと[, gatatto] (adv) (1) (on-mim) with a clunk; with a clank; (2) the sound of a sudden decrease (in profits, vigor, etc.) [Add to Longdo]
がちゃりと[, gacharito] (adv) (on-mim) with a clank [Add to Longdo]
ごとり[, gotori] (adv-to,adv) thump; clang; clank [Add to Longdo]
ガチャン;がちゃん;ガチン;がちん[, gachan ; gachan ; gachin ; gachin] (adv-to,n) (on-mim) (with a) slamming noise (door, telephone receiver); (with a) banging noise; (with a) clash (broken dish); (with a) clank; (with a) bang [Add to Longdo]
金属音[きんぞくおん, kinzokuon] (n) metallic sound; metallic clank [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clank \Clank\ (kl[a^][ng]k), n. [Akin to clink, and of imitative
   origin; cf. G. klang sound, D. klank. Cf. {Clang}.]
   A sharp, brief, ringing sound, made by a collision of
   metallic or other sonorous bodies; -- usually expressing a
   duller or less resounding sound than clang, and a deeper and
   stronger sound than clink.
   [1913 Webster]
 
      But not in chains to pine,
      His spirit withered with tyeur clank.  --Byron.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clank \Clank\, v. t. [imp. & p. p. {Clanked}; p. pr. & vb. n.
   {Clanking}.]
   To cause to sound with a clank; as, the prisoners clank their
   chains.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clank \Clank\, v. i.
   To sound with a clank.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clank
   n 1: a loud resonant repeating noise; "he could hear the clang
      of distant bells" [syn: {clang}, {clangor}, {clangour},
      {clangoring}, {clank}, {clash}, {crash}]
   v 1: make a clank; "the train clanked through the village"

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top