ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chary

CH AA1 R IY0   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chary-, *chary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chary[ADJ] จู้จี้, See also: ช่างเลือก, จุกจิก, Syn. fastidious
chary[ADJ] ระมัดระวัง, See also: กังวล, ระวัง, อย่างรอบคอบ, Syn. careful, cautious, wary, Ant. incautious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chary(แชร์'รี) adj. ระมัดระวัง,เหนียมอาย,ประหยัด,ขี้เหนียว,จู้จี้, Syn. careful

English-Thai: Nontri Dictionary
chary(adj) หวง,ตระหนี่,ประหยัด,ขี้เหนียว,กลัว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
charyHe is chary of offending people.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตระหนี่[ADJ] chary, See also: frugal, thrifty, spare, stingy, miserly, economical, niggardly, avaricious, greedy, Syn. ขี้เหนียว, งก, ขี้หวง, Ant. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย, Example: เขาเป็นคนตระหนี่ เพราะเขาคำนึงถึงความจนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต, Thai definition: ที่มีนิสัยใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ไม่จ่ายออกไปง่ายๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พรหมจรรย์[n.] (phrommajan) EN: study of Buddhist metaphysics ; brahmacharya ; holy life ; chastity ; celibacy   FR: chasteté [f]
ตระหนี่[adj.] (tranī) EN: frugal ; stingy ; miserly ; chary ; mean ; niggardly   FR: avare ; radin ; rapiat (fam. - vx) ; frugal

CMU English Pronouncing Dictionary
CHARY    CH AA1 R IY0
CHARYL    CH AE1 R AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chary    (j) tʃˈɛəʳriː (ch e@1 r ii)
Charybdis    (n) kˈərˈɪbdɪs (k @1 r i1 b d i s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
三昧耶戒;三摩耶戒[さんまやかい, sanmayakai] (n) {Buddh} (See 伝法灌頂,阿闍梨) precepts given to an adherent prior to being consecrated as an Acharya (in esoteric Buddhism) [Add to Longdo]
茶寮[ちゃりょう;さりょう, charyou ; saryou] (n) tea ceremony cottage, hut or room [Add to Longdo]
伝法灌頂[でんぼうかんじょう, denboukanjou] (n) {Buddh} (See 阿闍梨) consecration ritual for the conferral of the status of Acharya (in esoteric Buddhism) [Add to Longdo]
普茶料理[ふちゃりょうり;ふさりょうり, fucharyouri ; fusaryouri] (n) Chinese-style vegetarian cuisine (popular in the Edo period) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chary \Char"y\ (ch[^a]r"[y^] or ch[=a]"r[y^]; 277), a. [AS.
   cearig careful, fr. cearu care. See {Care}.]
   1. Careful; wary; cautious; not rash, or reckless; as, the
    latest internet IPO's were shunned by investors made chary
    by the poor performance of the first wave of companies
    that went public.
    [1913 Webster +PJC]
 
       His rising reputation made him more chary of his
       fame.                 --Jeffrey.
    [1913 Webster]
 
   2. Saving; frugal; sparing; not spendthrift; -- often used
    with of; as, chary of his praise.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. Fastidious; picky; choosy.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chary
   adj 1: characterized by great caution and wariness; "a cagey
       avoidance of a definite answer"; "chary of the risks
       involved"; "a chary investor" [syn: {cagey}, {cagy},
       {chary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top