ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cantor

K AE1 N T ER0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cantor-, *cantor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cantor[N] ผู้ที่เป็นนักร้องนำในโบสถ์ยิว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Cantor setเซตคันเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งูพงอ้อหัวยาว [n. exp.] (ngū phong-ø hūa yāo) EN: Dwarf Reed Snake ; Cantor's Dwarf Reed Snake ; Long-headed Reed Snake   
งูพงอ้อเล็ก[n. exp.] (ngū phong-ø lek) EN: Dwarf Reed Snake ; Cantor's Dwarf Reed Snake ; Long-headed Reed Snake   

CMU English Pronouncing Dictionary
CANTOR K AE1 N T ER0
CANTORE K AE1 N T AO2 R
CANTORS K AE1 N T ER0 Z
CANTOR'S K AE1 N T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cantor (n) kˈæntɔːr (k a1 n t oo r)
cantors (n) kˈæntɔːz (k a1 n t oo z)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cantor \Can"tor\, n. [L., a singer, fr. caner to sing.]
   A singer; esp. the leader of a church choir; a precentor.
   [1913 Webster]
 
      The cantor of the church intones the Te Deum. --Milman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cantor
   n 1: the musical director of a choir [syn: {choirmaster},
      {precentor}, {cantor}]
   2: the official of a synagogue who conducts the liturgical part
     of the service and sings or chants the prayers intended to be
     performed as solos [syn: {cantor}, {hazan}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 cantor
  singer

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 cantor
  singer(kantisto)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top