Search result for

brösel

(52 entries)
(0.0404 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brösel-, *brösel*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา brösel มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *brösel*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The niche is full of cracks and the walls is made of stones and pebbles. If we put a cable round it it will fall to pieces!Die Nische hat lauter Risse, ein einziger Steinhaufen, wenn wir sie verstärken, zerbröselt sie uns... Don Camillo monsignore... ma non troppo (1961)
You start another brawl in here and i'm going to fix that mouth of yours so any future drinking you'll do is gonna be through a tube stuck in a vein. Me? Why me?Wenn du wieder eine Schlägerei anfängst, zerbrösel ich dir den Plapperkasten und du kannst in Zukunft deinen Schnaps durch Schläuche schlürfen. Mr. Dingle, the Strong (1961)
Oh, sorry, Schultz.Sie hatten 'nen Brösel im Scheitel. Tanks for the Memory (1966)
I thought it was gonna fall apart right in my hands.Ich dachte, es würde in meiner Hand zerbröseln. Blackbeard's Ghost (1968)
As a point of information, we've discovered that the counterfeits tend to crumble very easily.Unseren Informationen nach zerbröseln die Imitate sehr leicht. The Counterfeiter (1968)
They don't crumble.Sie bröseln nicht. The Counterfeiter (1968)
- I´ll go to pieces.Es wird mich zerbröseln. Once Upon a Time (1968)
Once crushed this person is dead.Und sobald die zerbröselt werden... ist dieser Mensch tot. By Any Other Name (1968)
I can't forget the picture of Yeoman Thompson crushed to a handful of dust.Mir geht nicht aus dem Sinn, wie Yeoman Thompson zu Staub zerbröselt wurde. By Any Other Name (1968)
They are quite happy with breadcrumbs, ants' eggs and...Sie sind zufrieden mit Bröseln, Ameiseneiern und... UND AB UND ZU FASAN. Royal Episode 13 (1970)
I'll give you my last stick of tie weed.Ich gebe dir meinen letzten Brösel Thai-Gras. Cheech and Chong's Next Movie (1980)
Well, where is that tie stick?Nun, wo ist denn jetzt dieser Thai-BröselCheech and Chong's Next Movie (1980)
This world would probably fall apart if it wasn't for farmers like us that take time to grow this shit. You know?Die Welt würde wohl auseinander bröseln, wenn es nicht Leute wie uns gäbe, die sich die Mühe machten, diesen Shit anzubauen. Still Smokin (1983)
Vaporise the whole damn planet?Den ganzen Planeten zerbröseln? The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (1984)
She crumbled like blue cheese.Zerbröselt wie Blauschimmel. Legal Eagles (1986)
Yes, and it was your Cookie who crumbled at the memorial service.Und Ihre Cookie zerbröselte auf der Trauerfeier. D.O.A. (1988)
In ten minutes, this building and everyone in it will be reduced to rubble.In zehn Minuten sind dieses Gebäude und alle, die drin sind, nur noch ein Haufen GebröselThe Naked Gun 2½: The Smell of Fear (1991)
- What is the elbow of my jacket doing?- Auf den Keks? Und was kann mein Ellenbogen zerbröseln? Last Action Hero (1993)
I was heartbroken.Ich war gebrochen, zerbröselt. Naked Gun 33 1/3: The Final Insult (1994)
Well, they're completely desiccated.Sie sind inzwischen völlig zerbröselt. War of the Coprophages (1996)
You're gonna leave the seeds in there? In the binding like that?Du willst die Brösel da drin lassen? The Ice Storm (1997)
You will all see how wrong you are very soon, when Hamon returns from the Ninth Tower of Deaf Illusionment and smotes Moses and all his followers into pillars of dust that would cry for their petty lives, but can't,Ihr erkennt bald, wie ihr euch irrt, wenn Hamon vom 9. Turm tauber Illusionierung zurückkehrt und Moses mit seinen Anhängern zu Staubmäusen zerbröselt, die um ihr armseliges Leben betteln würden, es aber nicht können, weil sie kurz vorher in Staub verwandelt wurden. Jewbilee (1999)
We all know its called the bionic, the puff, the black, the herb,the sensey, the cronic, the sweet Mary Jane, the shit,the bomb, the ganger, the refer, the bag,the budha, the home grown, the hill,Wir alle kennen es ja als Sensi, Weed, Bobel, Dope, Schmotter, Harz, Mische, Brösel, lecker Mary Jane, Shit Roy Hattersley (2000)
And when they realized they might lose me, they crumbled like a Gelbian sand sculpture.Als sie merkten, dass sie mich verlieren, zerbröselten sie wie eine Sandskulptur. Q2 (2001)
So, the Continuum "crumbled like a Gelbian sand sculpture."Das Kontinuum zerbröselte also wie eine Sandskulptur? Ja. Q2 (2001)
You wanna take your little picnic outside Jack?- Kannst du draußen weiterbröseln? Naked Weapon (2002)
Do you realize how brittle your bones will be in 30 years? I'll crush you to dust.Du wirst unter mir zerbröseln. Business Affairs (2002)
It's crumbled, but....Ist zwar zerbröselt, aber... I'm Not Scared (2003)
the bad, the home grown, the buddha the ill, reefer, the maui maui, the method, pot, lethal, turbo, thai shake, skunk, stress, wacky, weed, blaze the boot, dime bag, scooby doo, bob bogey, backyard boogie...die Dröhnung, das Piece, das Piepchen, die Hanfroulade, das Rohr, die Kiffe, das Kraut, Pot, Marok, Purple, Thai, Sensi Smile, Skunk, Kraut, Pollen, Seed, Buffski, Orange Bud, Knispel, Afghan, Brownie, Brocken, Brösel... Politics (2003)
- A little chalky.- Irgendwie bröselig. Showtime (2003)
They're all broken.Die sind zerbröselt. Ballrooms and Biscotti (2003)
- Have you found the breadcrumbs?Hast du die Semmelbrösel gefunden? The Color of Milk (2004)
I don't think breadcrumbs are strictly necessary.Ich meine, Semmelbrösel sind doch nicht unbedingt nötig, oder? The Color of Milk (2004)
Let's just buy bread.Wir zerbröseln sie selbst, ok? The Color of Milk (2004)
Lamb-and-artichoke stew, penne with pesto and potatoes... roasted garlic with rosemary focaccia... tomatoes stuffed with bread crumbs and goat cheese... and ricotta cheesecake... with amaretto cookies to go with your coffee.Lamm und Artischockeneintopf, Penne mit Pesto und Kartoffeln dann Knoblauch-Rosmarin-Focaccia, Tomaten, gefüllt mit Semmelbröseln und Ziegenkäse und Ricotta-Käsekuchen mit Amarettokeksen nachher zum Kaffee. The Party's Over (2004)
It rots the senses in the headDen Grips im Kopf zerbröselt sie Charlie and the Chocolate Factory (2005)
BUT THIS? SUPERB!Aber das ist ein Taco mit Relish und darauf zerbröselten Kräckern. Sandwiched Out (2005)
Bread crumbs.SemmelbröselThe Road Home (2006)
Fry it up in a pan,serve it with eggs or on a sandwich or crumbled up in a cobb salad.Brate ihn in der Pfanne, serviere es mit eiern oder auf einem Sandwich oder zerbröselt im Salat. Forever Young (2007)
They will crumble like a stale linzer torte.Sie werden zerbröseln wie eine trockene Linzertorte. Silk (2007)
Men begged for every crumb, And we never lost the upper hand.Männer betteln um jeden Brösel... und wir verlieren nie die Oberhand. Liaisons (2007)
She's determined that if I don't pass it then my entire future is like corroded.Sie hat sich ausgemalt, dass wenn Ich es nicht schaffe meine gesamte Zukunft zerbröselt. Hello, Goodbye (2008)
So we go after them first, and the rest of them will fucking crumble!Auf die stürzen wir uns zuerst, dann wird der Rest verdammt noch mal zerbröseln. Cass (2008)
Crumbs. Pepper.SemmelbröselJack Goes Boating (2010)
or crumble them to the mines.Mauer sie zu Ziegel, oder zerbrösel sie in den Minen. Sacramentum Gladiatorum (2010)
"The city is crumbling into ashes."Die Stadt zerbröselt in Asche." Smoke My Peace Pipe (2010)
There are crumbs on the back seat.Auf der Rückbank sind BröselVincent Wants to Sea (2010)
Alex! This is my space. Okay.Dein Bereich ist bei den Bröseln! Vincent Wants to Sea (2010)
No, Jack. I just gave him a super elbow and he crumbled like feta.Ich habe ihm nur kräftig eins mit meinem Ellbogen verpasst und er zerbröselte wie Feta. Dual Spires (2010)
Just fleeting moments.Zerbröselt zu flüchtigen Momenten. Across the Line: The Exodus of Charlie Wright (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bröcklig; bröckelig; krümelig; bröselig {adj}friable [Add to Longdo]
krümlig; krümelig; bröselig; bröckelig {adj} | krümliges | am krümligstencrumbly | crumblier | crumbliest [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top