ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blending

B L EH1 N D IH0 NG   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blending-, *blending*, blend
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blending colourสีกลืนกัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blending taperปลายสอบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blendingการผสมผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมเข้าด้วยกัน
เพื่อให้ได้ชนิดและคุณภาพของน้ำมันตามความต้องการของตลาดและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนด [ปิโตรเลี่ยม]
Blendingการผสม [การแพทย์]
Blending of Immiscible Liquidsการช่วยการละลายของของเหลว2ชนิดที่ไม่เข้ากันโด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- for two people blending in. - Freeze!สำหรับคนสองคนเข้าด้วยกันแช่ แข็ง! Rogue One: A Star Wars Story (2016)
You blending somebody?นายปั่นคน? The Secret Life of Pets (2016)
Doesn't matter. We just need to start blending in.ไม่สำคัญหรอก พวกเราแค่ต้อง ทำตัวให้กลมกลืน Predestination (2014)
I was admitted to Eton on a scholarship where I minored in blending in.ผมได้ทุนเรียนต่อที่อีตัน ผมเข้ากับคนที่นั่นไม่ค่อยได้ The Limey (2012)
I'll get it, after I finish blending together the remaining tissue.หลังจากผม ผสมเนื้อเยื่อที่เหลือเสร็จ The Don't in the Do (2012)
What if you were a Jehovah's Witness that was merely pretending to be into Christmas, gathering clues and blending in to take down the holidays from within?จะเป็นไปได้มั้ยถ้านายคือพยานพระยะโฮวา ที่แสร้งเข้ามาเฉลิมฉลองคริสต์มาส เพื่อหาวิธีการที่จะ Regional Holiday Music (2011)
We're just blending in with all the supernatural wannabes.เราแค่ทำตัวกลมกลืน ด้วยชุดพวกเหนือธรรมชาติพวกนี้ Masked (2011)
So, our unsub hunts and travels through the areas unnoticed, blending in with his surroundings.ถ้างั๊น คนร้ายก็ล่าและเดินทาง ผ่านที่ที่ไม่มีใครสังเกต ทำตัวให้กลมกลืน Proof (2011)
If I have any hope of blending in I need to learn this.ถ้าหวังจะทำตัวกลมกลืน ผมต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้ Those Kinds of Things (2011)
What made me the way I am left a hollow place inside. So I've become an expert at blending in... camouflaging myself.นั่นคือต้นเหตุที่ผมเป็นเช่นนี้ คนที่มีแต่ความอ้างว้างในจิตใจ ดังนั้น ผมจึงกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ ทางด้าน... Those Kinds of Things (2011)
Alari-Klaus was blending was too easily.อลาริก-เคล้าส์ กลมกลืนกับบทบาทได้ดีเกินไป Klaus (2011)
I was blending in pretty well back there.ผมว่าผมทำตัวกลมกลืนดีแล้วนะ A Night of Neglect (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blendingI tried this and that, blending yellow with white powders and obtaining brown, mixing crystals with powders and getting dust, combining liquids with solids and making mud.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาแดง[n.] (yādaēng) EN: Chinese tobacco made mild by blending   

CMU English Pronouncing Dictionary
BLENDING    B L EH1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blending    (v) blˈɛndɪŋ (b l e1 n d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
フラスコ(P);フレスコ[, furasuko (P); furesuko] (n) (1) fresco (technique of blending wet plaster with water based paint) (ita [Add to Longdo]
ポストピクセルブレンド[, posutopikuseruburendo] (n) {comp} post-pixel blending [Add to Longdo]
雅俗折衷[がぞくせっちゅう, gazokusecchuu] (n) blending of the classical and colloquial styles [Add to Longdo]
交錯[こうさく, kousaku] (n,vs) mixture; blending; complication; (P) [Add to Longdo]
混合語[こんごうご, kongougo] (n) (linguistic) blending or contamination; new language created by blending two or more existing languages (example [Add to Longdo]
混炭[こんたん, kontan] (n,vs) coal blending; coal mixing [Add to Longdo]
折衷(P);折中[せっちゅう, secchuu] (n,vs,adj-no) compromise; cross; blending; eclecticism; (P) [Add to Longdo]
和洋折衷[わようせっちゅう, wayousecchuu] (n,adj-no) a blending of Japanese and Western styles; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blending \Blend"ing\, n.
   1. The act of mingling.
    [1913 Webster]
 
   2. (Paint.) The method of laying on different tints so that
    they may mingle together while wet, and shade into each
    other insensibly. --Weale.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blend \Blend\ (bl[e^]nd), v. t. [imp. & p. p. {Blended} or
   {Blent} (bl[e^]nt); p. pr. & vb. n. {Blending}.] [OE.
   blenden, blanden, AS. blandan to blend, mix; akin to Goth.
   blandan to mix, Icel. blanda, Sw. blanda, Dan. blande, OHG.
   blantan to mis; to unknown origin.]
   1. To mix or mingle together; esp. to mingle, combine, or
    associate so that the separate things mixed, or the line
    of demarcation, can not be distinguished. Hence: To
    confuse; to confound.
    [1913 Webster]
 
       Blending the grand, the beautiful, the gay.
                          --Percival.
    [1913 Webster]
 
   2. To pollute by mixture or association; to spoil or corrupt;
    to blot; to stain. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To commingle; combine; fuse; merge; amalgamate;
     harmonize.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blending
   n 1: the act of blending components together thoroughly [syn:
      {blend}, {blending}]
   2: a gradation involving small or imperceptible differences
     between grades [syn: {shading}, {blending}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top