ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

biometry

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -biometry-, *biometry*
English-Thai: Longdo Dictionary
biometry(n) ชีวมิติ, ชีวสถิติศาสตร์ เช่น The datasets in this collection came from the book CASE STUDIES IN BIOMETRY., S. biostatistics

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
biometry; biometricsชีวมิติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
biometry; biometricsชีวมิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
biometry; biostatisticsชีวสถิติศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biometryชีวสถิติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biometryชีวสถิติ [TU Subject Heading]
Biometryชีวสถิติ [การแพทย์]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Biometry \Bi*om"e*try\, n. [Gr. bi`os life + -metry.]
   Measurement of life; calculation of the probable duration of
   human life.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 biometry
   n 1: a branch of biology that studies biological phenomena and
      observations by means of statistical analysis [syn:
      {biometrics}, {biometry}, {biostatistics}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top