Search result for

beckens

(97 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beckens-, *beckens*, becken
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา beckens มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *beckens*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Two drainages over is a little basin.2 Gräben weiter ist ein kleines BeckenTom Horn (1980)
Then you take a bottle of gold perfume and put it on the sink.Dann stellen Sie eine Flasche goldenes Parfüm auf das BeckenAtlantic City (1980)
Why do fish stop swimming and lie on top of the tide pools after it rains?Warum treiben Fische in den Felsbecken nach dem Regen oben? The Blue Lagoon (1980)
We're gonna fill that sink with water then we're gonna dip your balls in it, and if they don't float you're our main man.Wir werden das Waschbecken mit Wasser auffüllen und deine Eier da eintunken. Wenn sie nicht schweben, dann bist du unser Favorit. Cruising (1980)
"Then, against advice, she allowed her name to be used by a plastic-swimming-pool manufacturer and the hospital discharged her.""Dann gestattete sie einem Hersteller von Plastikschwimmbecken, ihren Namen zu benutzen, woraufhin die Klinik sie entließ." The Falls (1980)
Agrendo Fallbazz. Drowned in a ship's swimming pool.Agrendo Fallbazz, im Schiffsschwimmbecken ertrunken. The Falls (1980)
She kept away from the coast, inland lakes and large rivers, and she was apprehensive of open-air swimming pools.Sie hielt sich von der Küste fern, vermied Seen und große Flüsse, und sie hatte Angst vor Freiluft-SchwimmbeckenThe Falls (1980)
Nine months after his mother expired in a ship's swimming pool, a fourth set of adoption...Neun Monate, nachdem seine Mutter in einem Schwimmbecken ertrank, kam ein vierter Satz Adopt... The Falls (1980)
It's not real romantic making love in the sink.Liebe im Waschbecken ist nicht gerade romantisch. Private Benjamin (1980)
It was the airstrips we built, and the portable docks and the bridges.Wir haben Landebahnen gebaut und Hafenbecken und Brücken. The Move (1981)
- They're above the washbasin.Die sind über dem WaschbeckenThe Threshold (1981)
Port Authority's too low to the ground.Das Hafenbecken ist zu flach. Escape from New York (1981)
Stop that, kid. Kid, I said stop it!Mein Kopf ist doch kein ToilettenbeckenHot Bubblegum (1981)
The water runs down that waterfall there... from the main reservoir into this basin here, where it's distributed by gravity flow to all eight of our ranches.Das Wasser fließt über diesen Wasserfall dort... von dem Hauptreservoir in dieses Becken, von wo aus es dank der Schwerkraft alle acht Ranchs bewässert. Not a Drop to Drink (1982)
Michael, blowing the catch basin was nothing compared to the main reservoir.Die Sprengung des Beckens war nichts im Vergleich zum Hauptreservoir. Keine Sorge. Not a Drop to Drink (1982)
That young man that used to pose for him was found dead on Lozano's pool.Diesen jungen Mann, der ihm manchmal Modell stand, hat man eines Morgens tot aufgefunden. Im Schwimmbecken von Lozano. Antonieta (1982)
That bag could have been lying in there for hours before Mr. Norris came in.Das Zeug könnte schon seit Stunden im Pissbecken gelegen haben, bevor Mr. Norris rein kam. Class of 1984 (1982)
You got some urinals to clean.Ein paar Pissbecken warten auf dich. An Officer and a Gentleman (1982)
Let's dig the pool closer to the house and let the kids jump off the roof.Wir graben das Becken nahe beim Haus, dann können sie vom Dach springen. Poltergeist (1982)
I have this neighbor, and he built his Jacuzzi in his bedroom... and it has a running aqueduct connected to a wading pool outside. It's built half in and half out of his living room.Einer baute in sein Schlafzimmer eine Jacuzzi-Düse ein, davon geht eine Leitung in ein Becken, das halb im Wohnzimmer und halb draußen liegt. Poltergeist (1982)
I went in the ladies' room and almost pissed in the sink. I'm in trouble, man!Ich bin aufs Damenklo und habe fast ins Waschbecken gepinkelt. Tootsie (1982)
You're standing in front of the so-called washbasin.Hier hat man lavaliert. Das "Waschbecken". Výprava do minula (1983)
Have we opposed the court? Have we insulted it? - No, never!Sammelbecken von Dieben, Erpressern und Zuhältern. Danton (1983)
- Bathroom appliances.- Spülkästen, WaschbeckenL'Africain (1983)
- You sell sinks in the bush?Sie verkaufen hier WaschbeckenL'Africain (1983)
(splashing) (shouting)Achtung! Alle Polizeikräfte bitte sofort zum Killerwal-BeckenGo for It (1983)
(sirens wailing)Alle Polizeikräfte bitte sofort zum Killerwal-BeckenGo for It (1983)
I can guarantee you media coverage.Die Sender bezahlen dreimal soviel. Wir treiben ihn in ein BeckenJaws 3-D (1983)
What's a girl to do, huh? Thank you."Der erste weiße Hai in Gefangenschaft ist in Becken 6." Jaws 3-D (1983)
God, I almost peed in the scrub basin.Hätte fast ins Waschbecken gepisst! The Man with Two Brains (1983)
The man now starts making thrusting movements with his pelvic area moving the penis up and down inside the vagina.Der Mann beginnt nun mit Stoßbewegungen aus dem Beckenbereich, die den Penis in der Vagina vor und zurück bewegen. The Meaning of Life (1983)
They have a pool.Ein SchwimmbeckenVacation (1983)
It seems like a nice place. It's got a pool and everything.Es ist ein netter Ort, und es hat ein SchwimmbeckenVacation (1983)
He gets into the pool with a lighted candle.Welche? Tja, man sagt, dass er ins Schwimmbecken rein gehen will, mit einer brennenden Kerze. Nostalgia (1983)
St. Catherine's pool, by the hotel, the steaming water.Das Schwimmbecken der Heiligen Katharina. Da neben dem Hotel. Das dampfende Wasser. Nostalgia (1983)
Try this. Todd and his father steal the jewels... and Todd plans on hiding them in the snake tank.Todd und sein Vater stehlen die Juwelen, Todd versteckt sie im SchlangenbeckenDreams of Steele (1984)
It was Todd at the tank, but it was you who locked us in that coffin, wasn't it?- Beim Becken, das war Todd. - Aber Sie sperrten uns in den Sarg. Dreams of Steele (1984)
The plot has a hired assassin planning to kill an ambassador... at the exact moment the cymbals crash during a concert given at the Albert Hall.Ein Botschafter soll getötet werden, wenn bei einem Konzert das Becken geschlagen wird. Steele Sweet on You (1984)
Good. That leaves me out. I don't play the cymbals.Ich spiele kein BeckenSteele Sweet on You (1984)
- 3:00. As good as any cymbal.- Das reicht als BeckenSteele Sweet on You (1984)
I found it in the bottle under the sink.Aus der Flasche unterm WaschbeckenCity Heat (1984)
Maybe he's the one who chipped the sink.Vielleicht war er derjenige, der das Waschbecken zerschlagen hat. The Element of Crime (1984)
Use the sink.Im WaschbeckenGremlins (1984)
Use the sink.Im WaschbeckenGremlins (1984)
I even took a look into the toilet bowl.Ich hab sogar einen Blick in das Klobecken geworfen. The Crazy Family (1984)
Went into the washroom, took my Rollie off, set her on the basin stepped back to shake the dew off my lily turned around, and she was gone like that.Ging in die Toilette, nahm die Rolex ab, legte sie ans Waschbecken, trat zurück, um meine Lilie vom Tau zu befreien, drehte mich um und weg war sie. Moscow on the Hudson (1984)
That dog that chases the covered wagon underneath the sink?Der Hund, der den Planwagen unter dem Waschbecken jagt? This Is Spinal Tap (1984)
You want me to go and get a fucking disease!Willst du, dass ich mir im Schwimmbecken was hole? The Toxic Avenger (1984)
Speaking of long times, I've been trying to reach you for...Meine Nummer liegt neben dem WaschbeckenWhatever Works (1985)
We wash them in the baptismal pool as necessary.Er soll sie im Taufbecken waschen, wenn nötig. The Enchantment (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟร้านซ์ เบ็คเค่นเบาเออร์[n. prop.] (Frāns Bekkhēnbaooē) EN: Franz Beckenbauer   FR: Franz Beckenbauer

German-Thai: Longdo Dictionary
Beckenboden(n) |der| อุ้งเชิงกราน เช่น Bei Frauen und Männern wird der Beckenboden durch Übergewicht und teilweise durch Medikamente geschwächt.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Beckenbodenmuskulatur {f} [anat.] (n) กล้ามเนื้อของอุ้งเชิงกราน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absetzbecken {n}slurry tank; sedimentation tank [Add to Longdo]
Absetzbecken {n}settling basin; settling tank [Add to Longdo]
Absetzbecken {n} (zur Tonaufbereitung)settling pit [Add to Longdo]
Ausgleichsbecken {n}compensating reservoir [Add to Longdo]
Becken {n}; Schale {f} | Becken {pl}basin | basins [Add to Longdo]
Becken {n} [mus.] | Becken {pl}cymbal | cymbals [Add to Longdo]
Becken {n} [anat.] | Becken {pl}pelvis | pelves [Add to Longdo]
Becken {n}; Stromgebiet {n} | Becken {pl}; Stromgebiete {pl}basin | basins [Add to Longdo]
Becken...pelvic [Add to Longdo]
Beckenboden {m} [anat.]pelvic floor [Add to Longdo]
Beckenbodenmuskulatur {f} [anat.]pelvic floor muscles [Add to Longdo]
Beckengürtel {m} [anat.]pelvic girdle [Add to Longdo]
Beckenknochen {m} [anat.]pelvic bone [Add to Longdo]
Beckenschläger {m} [mus.] | Beckenschläger {pl}cymbalist | cymbalists [Add to Longdo]
Behälter {m}; Sammelbecken {n} | Behälter {pl}reservoir | reservoirs [Add to Longdo]
Behälter {m}; Wasserbecken {n}; Metallbecken {n}tank [Add to Longdo]
Behandlungsbecken {n}medication tank [Add to Longdo]
Hafenbecken {n}harbor basin; harbour basin; (wet) dock [Add to Longdo]
Handwaschbecken {n}wash hand basin [Add to Longdo]
Hochwasserschutzbecken {m}flood control reservoir [Add to Longdo]
Klosettbecken {n}closetbowl [Add to Longdo]
Kohlenbecken {n}coal pan [Add to Longdo]
Mischwanne {f}; Mischbecken {n}mixing pond [Add to Longdo]
Plantschbecken {n}; Planschbecken {n} [alt]paddle pond; paddling pool [Add to Longdo]
Quarantänebecken {n}quarantine tank; isolation tank; hospital tank [Add to Longdo]
Rückhaltebecken {n}detention reservoir [Add to Longdo]
Schüssel {f}; Becken {n}; Schale {f}; Kugel {f} | Schüsseln {pl}; Schalen {pl}bowl | bowls [Add to Longdo]
Schwimmbad {n}; Schwimmbecken {n}swimming pool [Add to Longdo]
Spülbecken {n}sink; kitchen sink [Add to Longdo]
Staubecken {n}; Talsperre {f}reservoir [Add to Longdo]
Taufbecken {n} | Taufbecken {pl}baptismal font | baptismal fonts [Add to Longdo]
Vorklärbecken {n}primary sedimentation basin [Add to Longdo]
Waschbecken {n}wash basin; basin [Br.]; sink [Am.] [Add to Longdo]
Weihwasserbecken {n} [relig.]stoup [Add to Longdo]
Whirlpool {m} (Unterwassermassagebecken)whirlpool; Jacuzzi [tm] [Add to Longdo]
Pyelitis {f}; Nierenbeckenentzündung {f} [med.]pyelitis; inflammation of kidney pelvis [Add to Longdo]
pelvin {adj}; zum Becken gehörend [med.]pelvic [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
水盤[すいばん, suiban] Wasserbecken [Add to Longdo]
洗面器[せんめんき, senmenki] Waschbecken [Add to Longdo]
火鉢[ひばち, hibachi] altjapanisches_Kohlebecken [Add to Longdo]
盆地[ぼんち, bonchi] -Becken, Mulde [Add to Longdo]
[ばん, ban] SPIELBRETT, TAFEL, PLATTE, BECKEN [Add to Longdo]
貯水池[ちょすいち, chosuichi] Wasserbecken, Wasserbehaelter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top