ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bulwark

B UH1 L W ER0 K   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bulwark-, *bulwark*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bulwark[N] กำแพงต้านศัตรู, See also: ป้อมปราการ, Syn. embankment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bulwark(บูล'วาร์ค) {bulwarked,bulwarking,bulwarks} n. กำแพงต้านข้าศึก,ป้อมปราการ vt. ป้องกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
bulwark(n) ที่มั่นต่อสู้ข้าศึก,รั้ว,เครื่องป้องกัน,ป้อมปราการ,กราบเรือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Balanced sleep cycles are a bulwark against dementia.วงจรการนอนหลับที่สมดุลย์ เป็นการป้องการสมองเสื่อม Red Lacquer Nail Polish (2013)
But none of the grit or steel that acts as a bulwark against this... these horrors of this world.ซึ่งไม่มีอิฐหรือเหล็กใดๆ ที่จะเป็นกำแพงมาขวาง เรื่องราวเลวร้ายบนโลกนี้ได้ Halloween: Part 2 (2011)
Continue spreading it! It shall bulwark our fortress walls!รีบกระจายออกไป ให้ทั่วกำแพงของเรา Episode #1.4 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กราบ[n.] (krāp) EN: gunwales of a boat ; bulwarks ; sides of a ship   
ป้อมปราการ[n.] (pømprākān) EN: fortress ; bastion ; bulwark ; citadel ; fortification   FR: forteresse [f] ; bastion [m] ; citadelle [f] ; fortification [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BULWARK    B UH1 L W ER0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bulwark    (n) bˈulwək (b u1 l w @ k)
bulwarks    (n) bˈulwəks (b u1 l w @ k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bollwerk {n} | Bollwerke {pl}bulwark | bulwarks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
防壁[ぼうへき, bouheki] (n) protective wall; bulwark [Add to Longdo]
防塁[ぼうるい, bourui] (n) bulwark; earthwork [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bulwark \Bul"wark\, v. t. [imp. & p. p. {Bulwarked}; p. pr. &
   vb. n. {Bulwarking}.]
   To fortify with, or as with, a rampart or wall; to secure by
   fortification; to protect.
   [1913 Webster]
 
      Of some proud city, bulwarked round and armed
      With rising towers.           --Glover.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bulwark \Bul"wark\, n. [Akin to D. bolwerk, G. bollwerk, Sw.
   bolwerk, Dan. bolv[aum]rk, bulv[aum]rk, rampart; akin to G.
   bohle plank, and werk work, defense. See {Bole} stem, and
   {Work}, n., and cf. {Boulevard}.]
   1. (Fort.) A rampart; a fortification; a bastion or outwork.
    [1913 Webster]
 
   2. That which secures against an enemy, or defends from
    attack; any means of defense or protection.
    [1913 Webster]
 
       The royal navy of England hath ever been its
       greatest defense, . . . the floating bulwark of our
       island.                --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. (Naut.) The sides of a ship above the upper deck,
    usually a fencelike structure around the deck.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Rampart}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bulwark
   n 1: an embankment built around a space for defensive purposes;
      "they stormed the ramparts of the city"; "they blew the
      trumpet and the walls came tumbling down" [syn: {rampart},
      {bulwark}, {wall}]
   2: a fencelike structure around a deck (usually plural)
   3: a protective structure of stone or concrete; extends from
     shore into the water to prevent a beach from washing away
     [syn: {breakwater}, {groin}, {groyne}, {mole}, {bulwark},
     {seawall}, {jetty}]
   v 1: defend with a bulwark

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top