ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

borella

B AO0 R EH1 L AH0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -borella-, *borella*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา borella มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *borella*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're not from Borella, but they're all they raise on that stinking livestock ship.Die sind nicht von Borella, aber das beste was es zum Essen auf diesem stinkenden Knastschiff hier gibt. Baltar's Escape (1979)
'Docking at the Tauranian, Pisces, agro ship and the freighter Borella.''Legen an Tauranian an, Pisces, Agroschiff und am Frachter Borella.' The Man with Nine Lives (1979)
I just had a run-in with some Borellian nomen.Ich hatte einen Zusammenstoß mit ein paar Borella Nomen. The Man with Nine Lives (1979)
Borellian nomen here on the Rising Star?Borella Nomen hier auf der Rising Star? The Man with Nine Lives (1979)

CMU English Pronouncing Dictionary
BORELLA B AO0 R EH1 L AH0

Japanese-English: EDICT Dictionary
川端諸子[かわばたもろこ;カワバタモロコ, kawabatamoroko ; kawabatamoroko] (n) (uk) golden venus chub (Hemigrammocypris rasborella) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top