ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

booking

B UH1 K IH0 NG   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -booking-, *booking*, book
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
booking[N] การจองล่วงหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
booking(บุค'คิง) n. สัญญา,การตกลง,การจอง
booking clerkn. คนขายตั๋ว
booking halln. ห้องขายตั๋ว
booking officen. ห้องขายตั๋ว

English-Thai: Nontri Dictionary
booking(n) การจอง,การสำรองที่นั่ง,การตกลง,สัญญา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sline? Booking agent? What about him?ไซลน ตัวแทนจองตั๋ว เขาเป็นอย่างไรบ้าง The Blues Brothers (1980)
You don't have to worry about bookings or agents, or publicists or anything.ไม่ต้องห่วงเรื่องกำหนดงาน หรือเอเย่นต์... หรือนักข่าว.. Walk the Line (2005)
I'm sorry. There may be mistake during the booking...ต้องขอโทษนะึคะ อาจเกิดความผิดพลาดทางการจอง... Train Man (2005)
You're finishing' reports,you're booking prisoners, so the 25 minutes around the first/second shift, that's a bad guy's golden window.ได้โปรด L.D.S.K. (2005)
- That race was a pisser! - You were booking!การแข่งขันนั่นคือ ไม่ดี! Cars (2006)
Those are from crime scenes and booking photos.นี่เป็นภาพที่เกิดเหตุ จากแฟ้มของตำรวจ The Usual Suspects (2006)
But eventually, we both know you're gonna give me the key and I'm gonna go up to the room and I'm gonna write my story and your bookings are gonna go up 50%.แต่ สุดท้ายแล้ว เราต่างก็รู้ดี คุณจะให้กุญแจผมไหม ผมจะได้ขึ้นไปที่ห้อง และผมก็จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ และยอดจองโรงแรมของคุณก็จะเพิ่มขึ้นถึง 50% 1408 (2007)
Before you start booking anything, there's something you need to know.ก่อนที่คุณคิดจะทำอะไรต่อ, มีบางอย่างที่คุณควรรู้. Committed (2008)
I got a new girl in booking. Dumb bitch doubled up my acts.ฉันมีสาวมาใหม่ลงคิว โชว์เมียงู 2 รอบ Pilot (2008)
It takes a while to get someone like El Jefe completely through booking.มันต้องใช้เวลาในการจับคนอย่างเอลเ จฟเข้าห้องขัง Double Blind (2009)
And while you're sitting in dallas central bookingและ ช่วงที่คุณกำลังนั่งในห้องสอบสวน Pleasure Is My Business (2009)
Tell him I've got a new booking.บอกเค้าหน่อยผมจองที่ให้เล่น Nowhere Boy (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนขายตั๋ว[N] booking clerk, Example: ใครๆ ก็ทำผิดทำพลาดกันได้ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือคนขายตั๋ว
ห้องขายตั๋ว[N] box office, See also: booking office, ticket office, Example: ผู้คนไปยืนออเบียดเสียดกันอยู่ที่ห้องขายตั๋ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องจำหน่ายตั๋ว[n. exp.] (hǿng jamnāi tūa) EN: ticket office ; booking office   FR: billeterie [f]
การจอง[n.] (kān jøng) EN: booking ; reservation   FR: réservation [f]
การตกลง[n.] (kān toklong) EN: agreement ; booking   FR: accord [m]
สำนักงานจองตั๋ว[n. exp.] (samnakngān jøng tūa) EN: booking office   FR: bureau de location [m]
สำนักงานสำรองที่นั่ง[n. exp.] (samnakngān samrøng thīnang) EN: booking office   FR: bureau de réservation [m]
สัญญา[n.] (sanyā) EN: contract ; agreement ; booking   FR: contrat [m] ; convention [f] ; engagement [m] ; promesse [f] ; accord [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOOKING    B UH1 K IH0 NG
BOOKINGS    B UH1 K IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
booking    (v) bˈukɪŋ (b u1 k i ng)
bookings    (n) bˈukɪŋz (b u1 k i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchen {n}; Buchung {f}; Reservierung {f}; Bestellung {f} | Buchungen {pl}; Reservierungen {pl}; Bestellungen {pl}booking | bookings [Add to Longdo]
Buchungsplatz {m}booking terminal [Add to Longdo]
Fahrkartenschalter {m}booking office [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーブッキング[, o-ba-bukkingu] (n) overbooking [Add to Longdo]
ダブルブッキング[, daburubukkingu] (n) double booking [Add to Longdo]
フリーブッキング[, furi-bukkingu] (n) free booking [Add to Longdo]
ブッキング[, bukkingu] (n) booking [Add to Longdo]
ブロックブッキング[, burokkubukkingu] (n) block booking [Add to Longdo]
記載[きさい, kisai] (n,vs) (See 記録) record; statement; description; mention; listing; registration; booking; entry; (P) [Add to Longdo]
自由契約[じゆうけいやく, jiyuukeiyaku] (n) (1) free agency; free contract; free booking; (adj-no) (2) freelance [Add to Longdo]
集荷(P);蒐荷[しゅうか, shuuka] (n,vs) collection of cargo; cargo booking; (P) [Add to Longdo]
前売り(P);前売[まえうり, maeuri] (n,vs) advance sale; booking; (P) [Add to Longdo]
早割[はやわり, hayawari] (n) discount for early booking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Book \Book\, v. t. [imp. & p. p. {Booked} (b[oo^]kt); p. pr. &
   vb. n. {Booking}.]
   1. To enter, write, or register in a book or list.
    [1913 Webster]
 
       Let it be booked with the rest of this day's deeds.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To enter the name of (any one) in a book for the purpose
    of securing a passage, conveyance, or seat; to reserve[2];
    also, to make an arrangement for a reservation; as, to be
    booked for Southampton; to book a seat in a theater; to
    book a reservation at a restaurant.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. To mark out for; to destine or assign for; as, he is
    booked for the valedictory. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Here I am booked for three days more in Paris.
                          --Charles
                          Reade.
    [1913 Webster]
 
   4. to make an official record of a charge against (a suspect
    in a crime); -- performed by police.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 booking
   n 1: employment for performers or performing groups that lasts
      for a limited period of time; "the play had bookings
      throughout the summer" [syn: {engagement}, {booking}]
   2: the act of reserving (a place or passage) or engaging the
     services of (a person or group); "wondered who had made the
     booking" [syn: {booking}, {reservation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top