ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arbitron

AA1 R B AH0 T R AA2 N   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arbitron-, *arbitron*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา arbitron มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *arbitron*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Arbitron?- ArbitronSteele in the News (1983)
And he reached number one in the arbitron ratings.Er war die Nr. 1 in den Arbitron Charts. Pregnant Paws (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
ARBITRON AA1 R B AH0 T R AA2 N
ARBITRON AA1 R B AH0 T R AH0 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top