Search result for

And that's wh [...] th the Stars.

   
0 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -And that's wh [...] th the Stars.-, *And that's wh [...] th the Stars.*

ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

And ( AH0 N D) that ( DH AE1 T)'s ( EH1 S) when ( W EH1 N), on ( AA1 N) Super ( S UW1 P ER0) Bowl ( B OW1 L) Sunday ( S AH1 N D EY2) Sue ( S UW1) forgot ( F ER0 G AA1 T) all ( AO1 L) about ( AH0 B AW1 T) standing still ( S T AE1 N D IH0 NG S T IH1 L) and ( AH0 N D) instead ( IH2 N S T EH1 D) became ( B IH0 K EY1 M) the ( DH AH0) MVP of ( AH1 V) Square ( S K W EH1 R) Dancing ( D AE1 N S IH0 NG) With ( W IH1 DH) the ( DH AH0) Stars ( S T AA1 R Z).

 


  

 
And
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
s
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 19[Lex2]
 • (เอส) n. พยัญชนะตัวที่ 19 ของภาษาอังกฤษ [Hope]
 • /EH1 S/ [CMU]
 • (n) /'ɛs/ [OALD]
when
 • เมื่อ[Lex2]
 • เมื่อหรือขณะที่: ในเวลาที่, ตอนที่, เวลาที่ [Lex2]
 • เมื่อไรที่[Lex2]
 • ถ้า[Lex2]
 • แม้ว่า[Lex2]
 • (เวน) adv.,conj.,pron. เมื่อไร,เวลาไหน,ในโอกาสไหน conj. เวลาไหน,เมื่อไร,ในขณะที่,พอ,ครั้น,ถ้าหาก,พอ... pron. เวลาไหน,เมื่อไร,เวลาซึ่ง,เวลานั้น [Hope]
 • (adv) เมื่อไร,เมื่อใด,เวลาไหน [Nontri]
 • (con) เมื่อ,ขณะที่,พอ,ครั้น,ในเมื่อ,ถ้าหาก,เวลาไหน [Nontri]
 • /W EH1 N/ [CMU]
 • /HH W EH1 N/ [CMU]
 • (a) /wɛn/ [OALD]
on
 • บน[Lex2]
 • ที่ (ใช้บอกสถานที่)[Lex2]
 • (ติด) ไว้ที่: (แขวน) ไว้ที่, (เอา) ไว้ที่ [Lex2]
 • ใน (ใช้กับวัน, วันที่, โอกาส)[Lex2]
 • อยู่ในระหว่าง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในสภาพ: ในลักษณะ, ในอาการที่ [Lex2]
 • โดย (วิธีการ): ด้วย [Lex2]
 • ทาง (ทิศทาง)[Lex2]
 • ใกล้: อยู่ติด [Lex2]
 • (ใช้จ่าย) ไปกับ[Lex2]
 • อย่างทำงานอยู่: อย่างใช้อยู่ [Lex2]
 • อย่างกำลังดำเนินอยู่[Lex2]
 • อย่างต่อไป: อย่างเรื่อยๆ, อย่างไม่หยุด [Lex2]
 • ที่กำลังทำงานอยู่[Lex2]
 • ที่เป็นไปตามกำหนด: ที่เป็นไปตามแผนการ [Lex2]
 • (ออน) prep.,adv. บน,ที่,ตาม,ณ,ในเวลาที่,ในขณะที่,ในวันที่,เกี่ยวกับ,อยู่ในสถานการณ์,ในเรื่อง,โดย,อาศัย,ทันทีหลังจาก,ไปสู่,ไปทาง,ติดกัน,ประชิด,ประจำ adj. เปิดอยู่,ใช้อยู่,ซึ่งกำลังเกิดขึ้น,ตามแผน,ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่,สถานการณ์,ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ) [Hope]
 • (adv) ต่อเนื่อง,ต่อไป,ประจำ,เรื่อยไป,ไปข้างหน้า [Nontri]
 • (pre) ข้างบน,บน,ในเรื่อง,ณ,เกี่ยวกับ,โดย,ตาม [Nontri]
 • /AA1 N/ [CMU]
 • /AO1 N/ [CMU]
 • (a) /ɒn/ [OALD]
Super
 • ดีเยี่ยม (คำไม่เป็นทางการ): วิเศษ, ยอดเยี่ยม, สุดยอด [Lex2]
 • เกินปกติ: เกินธรรมดา [Lex2]
 • สุดขีด (คำไม่เป็นทางการ): สุดยอด [Lex2]
 • ผู้ดูแลอพาร์ตเม้นท์ (คำไม่เป็นทางการ): ผู้ดูแลตึกอาคาร [Lex2]
 • ผู้ควบคุม (คำไม่เป็นทางการ): ผู้ดูแล, หัวหน้างาน [Lex2]
 • สิ่งที่มีคุณภาพสูงกว่า: สิ่งที่พิเศษกว่า [Lex2]
 • ตัวแสดงพิเศษ (คำไม่เป็นทางการ): นักแสดงเพิ่มเติมพิเศษ [Lex2]
 • น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอ็อกเทนสูง: ก๊าซโซลีนอ็อกเทนสูง [Lex2]
 • ส่วนยอดของรังผึ้งที่มีน้ำผึ้งสะสมอยู่[Lex2]
 • (ซูพ'เพอะ) n. ผู้ควบคุม,สินค้าพิเศษ (ขนาด,คุณภาพและอื่น ๆ) ,ตัวแสดงพิเศษ,เรื่องพิเศษ adj. ชั้นพิเศษ,ดีวิเศษ,สุดขีด,เกินปกติ. ###S. extraordinary [Hope]
 • /S UW1 P ER0/ [CMU]
 • (n) /s'uːpər/ [OALD]
Bowl
 • ชาม: โถ, เหยือก, ถ้วย, บาตร, ขัน [Lex2]
 • ส่วนกลมของกล้องสูบยาเส้นสำหรับบรรจุยา[Lex2]
 • ลูกโบว์ลิ่ง[Lex2]
 • เวที[Lex2]
 • (โบล) n. ชาม,ชามกลม,กระเปาะ,กระปุก,สนาม,ลูกโบว์ลิ่ง,การเล่นโบว์ลิ่ง vi. โยนโบว์ลิ่ง,เล่นโบว์ลิ่ง vt. กลิ้ง,เล่น,เล่นโบว์ลิ่ง [Hope]
 • (n) ชาม,หม้อ,กระปุก,ลูกโบว์ลิ่ง [Nontri]
 • /B OW1 L/ [CMU]
 • (v) /b'ɒul/ [OALD]
Sunday
 • วันอาทิตย์[Lex2]
 • (ซัน'ดี,-เด) n. วันอาทิตย์,วันแรกของสัปดาห์ [Hope]
 • (n) วันอาทิตย์ [Nontri]
 • /S AH1 N D EY2/ [CMU]
 • /S AH1 N D IY2/ [CMU]
 • (n) /s'ʌndiː/ [OALD]
Sue
 • ฟ้องร้อง: ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี [Lex2]
 • ร้องขอ: ขอ, อ้อนวอน [Lex2]
 • (ซู) vt.,vi. ฟ้อง,ฟ้องร้อง,ขอร้อง,เกี้ยวผู้หญิง ###SW. suer n. ###S. ask [Hope]
 • (vi,vt) ขอร้อง,ร้องขอ,เกี้ยว,ฟ้องร้อง [Nontri]
 • /S UW1/ [CMU]
 • (n) /s'uː/ [OALD]
 • (v) /sj'uː/ [OALD]
forgot
 • ลืม (กริยาช่องที่ 2 ของ forget)[Lex2]
 • (ฟอร์กอท') v. กริยาช่อง 2และช่อง3ของforget [Hope]
 • (vt) pt ของ forget [Nontri]
 • /F ER0 G AA1 T/ [CMU]
 • /F AO0 R G AA1 T/ [CMU]
 • (v) /f'əg'ɒt/ [OALD]
  [forget]
 • ลืม: จำไม่ได้, ลืมเลือน, หลงลืม [Lex2]
 • (ฟอร์เกท') {forgot,forgotten,forgetting,forgets} vt. ลืม,จำไม่ได้,ลืมเลือน,ลืมเอ่ยถึง,ไม่สนใจ. vi. ลืม. -Phr. (forget oneself ลืมตัว,กระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม) . ###SW. forgettable adj. forgetter n. ###S. lose [Hope]
 • (vi,vt) ลืม,หลงลืม,เผลอ,เผอเรอ,ไม่สนใจ [Nontri]
 • /F ER0 G EH1 T/ [CMU]
 • /F AO0 R G EH1 T/ [CMU]
 • (v) /f'əg'ɛt/ [OALD]
all
 • จำนวนทั้งหมด: สิ่งทั้งหมด [Lex2]
 • ทั้งหมด: ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งผอง, ทั้งปวง, ทั้งหลาย, ล้วนแต่, ล้วนแล้วแต่, สรรพ, ตลอด [Lex2]
 • ทุกคน: จำนวนทั้งหมด, สิ่งทั้งหมด [Lex2]
 • ทุกๆ: ทุก, ใดๆ [Lex2]
 • มาก (คำไม่เป็นทางการ): อย่างยิ่ง [Lex2]
 • (ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน [Hope]
 • (adj) ทั้งสิ้น,ทั้งหมด,ทั้งปวง,ทั้งมวล [Nontri]
 • /AO1 L/ [CMU]
 • (n) /ɔːl/ [OALD]
about
 • เกี่ยวกับ[Lex2]
 • ใกล้กับ[Lex2]
 • ทั่วๆ: ในที่ต่างๆ [Lex2]
 • ในทิศทางตรงข้าม[Lex2]
 • ประมาณ: ราว, ราวๆ [Lex2]
 • แพร่หลาย[Lex2]
 • รอบ[Lex2]
 • (อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว ###S. regarding, concerning, around [Hope]
 • (adv,pre) ประมาณ,เกือบ,รอบ,เกี่ยวกับ,ราวๆ,ประมาณ [Nontri]
 • /AH0 B AW1 T/ [CMU]
 • (a) /'əb'aut/ [OALD]
standing still
  [stand still]
 • ยืนนิ่ง: ไม่ยอมเคลื่อนไหว, ไม่ไหวติง [Lex2]
instead
 • แทน: แทนที่ [Lex2]
 • (อินสเทด') adv. แทนที่,แทน. ###S. in place ,in preference [Hope]
 • (adv) แทนที่,แทน [Nontri]
 • /IH2 N S T EH1 D/ [CMU]
 • (a) /'ɪnst'ɛd/ [OALD]
became
 • (บีเคม') v. อดีตกาลของbecome [Hope]
 • /B IH0 K EY1 M/ [CMU]
 • /B IY0 K EY1 M/ [CMU]
 • (v) /b'ɪk'ɛɪm/ [OALD]
  [become]
 • กลายเป็น: เปลี่ยนเป็น [Lex2]
 • ดูสวยงาม: งดงาม [Lex2]
 • เหมาะสม: เหมาะสมกับ, เข้ากับ [Lex2]
 • (บิคัม') {became,become,becoming,becomes} vi.,vt. กลายเป็น,เป็น,เปลี่ยนเป็น,มาเป็น,สอดคล้องกัน,เหมาะ,สมควร,น่าดู ###S. happen,befit [Hope]
 • (vt) กลายเป็น,มาเป็น,เปลี่ยนเป็น,เหมาะ,สมควร,สอดคล้องกับ [Nontri]
 • /B IH0 K AH1 M/ [CMU]
 • (v) /b'ɪk'ʌm/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
Square
 • สี่เหลี่ยมจัตุรัส: จัตุรัส [Lex2]
 • แผ่นกระดานเล่นเกมซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส[Lex2]
 • ลานกว้าง: ลานสี่เหลี่ยม [Lex2]
 • ตึกที่มีถนนสี่ด้าน[Lex2]
 • ผลที่ได้จากกำลังสอง: ผลคูณยกกำลังสอง [Lex2]
 • ไม้ฉากของช่างไม้[Lex2]
 • เป็นสี่เหลี่ยม: เป็นรูปสี่เหลี่ยม, มีสี่ด้าน [Lex2]
 • ทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม[Lex2]
 • ยกกำลังสอง[Lex2]
 • ปรับให้ตรง: ทำให้เสมอกัน, ทำให้ตรง [Lex2]
 • อย่างตั้งฉาก[Lex2]
 • อย่างตรงไปตรงมา (คำไม่เป็นทางการ): อย่างซื่อตรง [Lex2]
 • (สแควร์) n. สี่เหลี่ยมจัตุรัส,พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม,ลานกว้าง,สนามกว้าง,สี่แยก,ไม้ฉาก,ตารางหมากรุก,จำนวนยกกำลังสอง,ผู้ที่ไม่สนใจไยดี vt. ทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม,ทำให้เป็นมุมฉาก,ยกกำลังสอง,คูณด้วยตัวเอง,ทำให้เสมอกัน,ปรับระดับ,ทำให้ตรง,ควบคุม,ให้สินบน,งบดุล,บัญชี,ทำตาราง [Hope]
 • (adj) เป็นตาราง,เป็นจัตุรัส,เสมอกัน,แบน,กว้าง,ตรงๆ,เป็นฉาก [Nontri]
 • (vt) ทำให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส,ยกกำลังสอง,แก้เผ็ด,จัดการกับ [Nontri]
 • /S K W EH1 R/ [CMU]
 • (v) /skw'ɛəʳr/ [OALD]
Dancing
  [dance]
 • การเต้นรำ: ศิลปการเต้นรำ, การเต้นระบำ, การฟ้อนรำ, การรำ, การร่ายรำ, การลีลาศ, นาฏกรรม, นาฎศิลป์ [Lex2]
 • งานเต้นรำ: งานลีลาศ, งานบอล [Lex2]
 • เต้นรำ: รำ, ร่ายรำ, เต้น, เต้นระบำ, เต้นลีลาศ, เคลื่อนไหวเหมือนเต้นรำ [Lex2]
 • (ดานซฺ) {danced,dancing,dances} vi.,n. (การ) เต้นรำ,เต้นระบำ,กระโดดโลดเต้น ,กระโดดขึ้นลง [Hope]
 • (n) การเต้นรำ,การดิ้น,การลีลาศ,การฟ้อนรำ,การเริงระบำ [Nontri]
 • (vi) เต้นรำ,ดิ้น,ลีลาศ,ฟ้อนรำ,เริงระบำ [Nontri]
 • /D AE1 N S/ [CMU]
 • (v) /d'aːns/ [OALD]
 • การเต้นรำ: ศิลปะการเต้นรำ, การเต้นระบำ, การฟ้อนรำ, การรำ, การร่ายรำ, การลีลาศ,นาฏกรรม, นาฏศิลป์ [Lex2]
 • /D AE1 N S IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /d'aːnsɪŋ/ [OALD]
With
 • ต้าน: ถอน [Lex2]
 • กับ: ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย [Lex2]
 • กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้[Lex2]
 • ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว[Lex2]
 • (วิธ) prep. กับ,ร่วมกับ,เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) ###S. accompanied by,in regard to [Hope]
 • (pre) ด้วย,กับ,ต่อ,ตาม,โดย,เพราะ,อย่าง,แม้,เกี่ยวกับ,พร้อมกับ [Nontri]
 • /W IH1 DH/ [CMU]
 • /W IH1 TH/ [CMU]
 • (in) /wɪð/ [OALD]
Stars
  [star]
 • ดวงดาว: ดาว [Lex2]
 • (สทาร์) n. ดาว,ดวงดาว,ดาวฤกษ์,ดวงชะตา,โชค,วาสนา,ดอกจัน,อินทรธนู,ดารา,ดาวกระจาย,แวววับของเพชรพลอย adj. ดัง,โด่งดัง,เป็นดารา,เกี่ยวกับดาว,ยอดเยี่ยม vt. ติดดาวประดับ,ทำให้เป็นดารา,แสดงเป็นตัวเอก,ทำเครื่องหมายดอกจัน. vi. แจ่มจรัสเหมือนดาว,เป็นดารา,นำแสดง [Hope]
 • (adj) เป็นดารา,ประดับด้วยดาว,ช่วงโชติ,เป็นตัวเอก,โด่งดัง [Nontri]
 • (n) ดารา,ดาว,เครื่องหมายดอกจัน,ตัวเอก,โชควาสนา [Nontri]
 • /S T AA1 R/ [CMU]
 • (v) /st'aːr/ [OALD]
 • /S T AA1 R Z/ [CMU]
 • (v) /st'aːz/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top