ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agave

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agave-, *agave*
Possible hiragana form: あがう゛ぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agave[N] ต้นหางจระเข้, See also: ว่านหางจระเข้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agave(อะเกฟว, อะกา'เว) n. ต้นดอกโคม,พืชประเภทดอกโคม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agaveสัปปะรดเทศ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาเว่[n. exp.] (ākāwē) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana   FR: agave [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agave    (n) ˈəgˈɛɪviː (@1 g ei1 v ii)
agaves    (n) ˈəgˈɛɪvɪz (@1 g ei1 v i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
龙舌兰[lóng shé lán, ㄌㄨㄥˊ ㄕㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] Agave americana (poisonous desert plant of Mexico); tequila, #60,025 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
竜舌蘭;龍舌蘭[りゅうぜつらん;リュウゼツラン, ryuuzetsuran ; ryuuzetsuran] (n) (1) (uk) agave; maguey; (2) American aloe; century plant (Agave americana) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agave \A*ga"ve\ ([.a]*g[=a]"v[-e]), prop. n. [L. Agave, prop.
   name, fr. Gr. 'agayh`, fem. of 'agayo`s illustrious, noble.]
   (Bot.)
   A genus of plants (order {Amaryllidaceae}) of which the chief
   species is the maguey or century plant ({Agave Americana}),
   wrongly called Aloe. It takes from ten to seventy years,
   according to climate, to attain maturity, when it produces a
   gigantic flower stem, sometimes forty feet in height, and
   perishes. The juice has purgative and diuretic properties.
   The fermented juice is the {pulque} of the Mexicans;
   distilled, it yields {mescal}. A strong thread and a tough
   paper are made from the leaves, and the wood has many uses.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agave
   n 1: tropical American plants with basal rosettes of fibrous
      sword-shaped leaves and flowers in tall spikes; some
      cultivated for ornament or for fiber [syn: {agave},
      {century plant}, {American aloe}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 agave
  agave

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 agave /aɤ°avə/
  agave

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top