Search result for

african union

   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -african union-, *african union*
Some results are hidden.
configure
Language
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
African Unionสหภาพแอฟริกา สหภาพแอฟริกาซึ่งเป็นความร่วมมือระดับภูมิภาคที่สำคัญ ของทวีป แอฟริกา ได้ก่อกำเนิดมาจากองค์การเอกภาพแอฟริกา (Organization of African Unity ? OAU) เมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยได้ปรับปรุงกฎบัตรเดิมขององค์การเอกภาพแอฟริกา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในการจัดตั้งกองกำลังรักษาสันติภาพและสามารถแทรกแซงกิจการของประเทศ สมาชิกโดยผ่านกองกำลังรักษาสันติภาพ กลไกที่สำคัญของสหภาพ แอฟริกาที่เพิ่มขึ้นอีกประการหนึ่งคือ ธนาคารกลาง นอกจากนี้ นโยบายสำคัญที่สหภาพแอฟริกาเน้น คือ การพัฒนาเศรษฐกิจและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน และได้ใช้โครงการ The New Partnership for Africa?s Development หรือ NEPAD เป็นหลักในการดำเนินการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคแอฟริกา ซึ่งมุ่งเน้นการขจัดความยากจน [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here. A man was at the assembly of the African Union at a peace conference.นี่ไง ชายคนอยู่ใน การประชุมสหภาพอัฟริกัน Better Angels (2010)
Whilst he lives, African union soldiers are powerless to control the area.ในขณะที่เขาอยู่ด้านใน ทหารของสหภาพแอฟริกา มีกำลังน้อยนิดเพื่อควบคุมพื้นที่ Vengeance, Part 1 (2012)
You must clear Waabri's sector and get to an African union controlled area.คุณต้องเคลียร์พื้นที่ของวาบริ แล้วไปที่ พื้นที่ควบคุมของสหภาพแอฟริกา Vengeance, Part 1 (2012)
All routes back to the African union safe zone are shut.คุณทั้งหมดต้องกลับไปยังพื้นที่ปลอดภัย ของสหภาพแอฟริกา Vengeance, Part 1 (2012)
African union forces...กองกำลังสหภาพแอฟริกา Vengeance, Part 1 (2012)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非洲联盟[Fēi zhōu Lián méng, ㄈㄟ ㄓㄡ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] African Union [Add to Longdo]
非盟[Fēi Méng, ㄈㄟ ㄇㄥˊ, ] African Union (AU), abbr. for 非洲聯盟|非洲联盟 [Add to Longdo]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top