ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assuredly

AH0 SH UH1 R AH0 D L IY0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assuredly-, *assuredly*, assured
English-Thai: Nontri Dictionary
assuredly(adj) อย่างแน่ใจ,อย่างแน่นอน,เป็นแน่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It most assuredly is not.ไม่เห็นจะดีตรงไหนเลย The Agreement Dissection (2011)
Madam, this is Route 66 and we are most assuredly getting our kicks!มาดามครับ นี่ทางหลวง 66 เราต้องตักตวงให้เต็มที่ The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSUREDLY AH0 SH UH1 R AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assuredly (a) ˈəʃˈuəʳrɪdliː (@1 sh u@1 r i d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
なのだ;なんだ;なのです;なんです[, nanoda ; nanda ; nanodesu ; nandesu] (aux) it is assuredly that ...; can say with confidence that ... [Add to Longdo]
なのである[, nanodearu] (aux) (See なのだ) it is assuredly (that)...; can say with confidence that it is... [Add to Longdo]
アシュアリッドリ[, ashuariddori] (adv) assuredly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assuredly \As*sur"ed*ly\, adv.
   Certainly; indubitably. "The siege assuredly I'll raise."
   --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assuredly
   adv 1: without a doubt; "the grammar schools were assuredly not
       intended for the gentry alone"

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top