ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apprentices

AH0 P R EH1 N T AH0 S IH0 Z   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apprentices-, *apprentices*, apprentice
English-Thai: Nontri Dictionary
apprenticeship(n) การฝึกงาน,การฝึกหัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
apprenticeshipการเป็นลูกมือฝึกหัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apprenticesผู้ฝึกงาน [TU Subject Heading]
Apprenticeship programsโปรแกรมช่างฝึกหัด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My apprentices sometimes go to these bars and clubs.ลูกศิษย์ของผมก็ไปบางครั้ง ที่บาร์และคลับเหล่านั้น The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
There's a secret Celtic society founded by apprentices and master archers.There's a secret Celtic society founded by apprentices and master archers. Disciple (2010)
No, I may spend a half a shilling on a copy of Household Words just to be sure the two apprentices returned safely from their lazy tour.ไม่ฉันอาจจะใช้จ่ายครึ่งหนึ่งชิลลิง บนสำเนาของคำที่ใช้ในครัวเรือน เพียงเพื่อให้แน่ใจ สองฝึกหัด กลับมาอย่างปลอดภัย จากทัวร์ของพวกเขาขี้เกียจ The Invisible Woman (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
apprenticesApprenticeship is a system where you eat, sleep and live with your master and are taught various martial arts know-how and secrets.
apprenticesMy brother, being yet unmarried, did not keep house, but boarded himself and his apprentices in another family.

CMU English Pronouncing Dictionary
APPRENTICES AH0 P R EH1 N T AH0 S IH0 Z
APPRENTICESHIP AH0 P R EH1 N T AH0 S SH IH2 P
APPRENTICESHIPS AH0 P R EH1 N T AH0 S SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apprentices (v) ˈəprˈɛntɪsɪz (@1 p r e1 n t i s i z)
apprenticeship (n) ˈəprˈɛntɪʃɪp (@1 p r e1 n t i sh i p)
apprenticeships (n) ˈəprˈɛntɪʃɪps (@1 p r e1 n t i sh i p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お店;御店[おたな, otana] (n) (1) (See 店・たな) merchant's home (esp. used by apprentices, etc.); (2) (your) rental home [Add to Longdo]
お礼奉公;御礼奉公[おれいぼうこう, oreiboukou] (n) free service after one has finished one's apprenticeship [Add to Longdo]
家事見習;家事見習い[かじみならい, kajiminarai] (n) apprenticeship in the running of a household; prospective bride who undertakes an apprenticeship to learn housekeeping [Add to Longdo]
勤め上げる[つとめあげる, tsutomeageru] (v1,vt) to serve out one's apprenticeship; to serve out one's time [Add to Longdo]
勤め奉公[つとめぼうこう, tsutomeboukou] (n) apprenticeship [Add to Longdo]
行儀見習[ぎょうぎみならい, gyougiminarai] (n) learning good manners through apprenticeship (to an upper-class family) [Add to Longdo]
丁稚奉公[でっちぼうこう, decchiboukou] (n,vs) apprenticeship [Add to Longdo]
弟子入り[でしいり, deshiiri] (n,vs) apprenticeship; enrolling; (P) [Add to Longdo]
徒弟制度[とていせいど, toteiseido] (n) an apprentice system; apprenticeship [Add to Longdo]
年季;年期[ねんき, nenki] (n) (1) period of an apprentice's contract (usu. ten years); (2) (abbr) (See 年季奉公) apprenticeship; indentureship; indenture; (3) (年期 only) one-year period [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top