ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agm

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agm-, *agm*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agmabbr. air-to-ground missile ขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศ
agma(แอก' มา) n. เครื่องจักร, วิศวกรรม, วิศกร
agminate(แอก' มิเนท) adj. จับกันเป็นก้อน, จับกันเป็นกลุ่ม., Syn. agminated
diaphragm(ได'อะแฟรม) n. กะบังลม, See also: diaphragmmatic adj. ดูdiaphragm
fragment(แฟรก'เมินทฺ) n. เศษที่แตกออก,ชิ้นที่แตกออก,ส่วนที่ยังทำไม่เสร็จ,ส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์,สะเก็ด. vi. แตกตัวออก,แตกออกเป็นเศษ. vt. แยกออกเป็นชิ้น ๆ ,ทำให้แตกออกเป็นชิ้น ๆ, Syn. portion,part ###A. whole,all
fragmental(แฟรกเมน'เทิล) adj. เป็นเศษ,เป็นชิ้น,เป็นสะเก็ด,ขาด ๆ วิ่น ๆ ,ไม่ปะติดปะต่อกัน,ไม่สมบูรณ์. -fragmentally adv.
fragmentary(แฟรก'เมนทะรี) adj. ดูfragmental., See also: fragmentarily adv. fragmentariness n.
fragmentationการแยกส่วนหมายถึง อาการอย่างหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับฮาร์ดดิสก์ที่ ใช้มาเป็นเวลานานแล้ว ในฮาร์ดดิสก์นั้น เมื่อมีการสั่งบันทึก ข้อมูลลงไป แล้วมาสั่งลบภายหลัง ก็จะทำให้มีที่ว่างเกิดขึ้นเป็นหย่อม ๆ ฉะนั้น เมื่อมีการนำแฟ้มข้อมูลใหม่ บันทึกลงไป คอมพิวเตอร์ก็จะจัดการ แบ่งแฟ้มใหม่นี้ให้ได้ สัดส่วนพอดีกับช่องที่ว่างอยู่ก่อน บางที แฟ้มเดียวกันจึงต้อง ถูกเก็บเป็นหย่อม ๆ การเก็บแฟ้มข้อมูลในลักษณะนี้ เรียกว่า เป็นการเก็บแยกส่วน ในโปรแกรมระบบดอสรุ่น 6.0 จะมีคำสั่ง "DE FRAG" ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหา ในเรื่องนี้ได้
gagman(แกก'แมน) n. คนเขียนบทตลกสำหรับนักแสดง, Syn. gagster -pl. gagmen
nystagmusอาการตากระตุก

English-Thai: Nontri Dictionary
bagman(n) คนพเนจร,พ่อค้าเร่
diaphragm(n) กะบังลม,เยื่อบุช่องท้อง,ม่านตา
fragment(n) เศษ,ชิ้น,เสี่ยง,ส่วน,สะเก็ด
fragmentary(adj) ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน,ไม่ครบถ้วน,กระท่อนกระแท่น,ขาดวิ่น,เป็นเสี่ยงๆ
pragmatic(adj) ในทางปฏิบัติ,อย่างจริงจัง,เกี่ยวกับความเป็นจริง
stalagmite(n) หินงอก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, the shoe was manufactured by AGM Biomechanics exclusively for the Isaacson Institute, model K-A-F-O 1-2-1.มาจากรองเท้าที่ถูกผลิตโดย AGM ชีวกลจำกัด เพื่อส่งมอบให้สถาบันไอแซคสันโดยเฉพาะ รุ่น KAFO121 The International (2009)
It's equipped with four AGM Hellfire missiles.พร้อมด้วยมิสไซร์ เฮลไฟร์ Knightfall (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ็ดเตล็ด[adj.] (bettalet) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary   FR: divers
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments   FR: être bosselé ; être cabossé
ชิ้น[n.] (chin) EN: piece ; slice ; fragment ; lump ; chunk ; flake ; part ; bit   FR: morceau [m] ; tranche [f] ; bout [m]
ชิ้นส่วน[n.] (chinsuan) EN: component ; component part ; part ; piece ; fragment   FR: composant [m] ; pièce [f] ; élément [m]
ดุ้น[n.] (dun) EN: piece ; stick of cut wood ; fragment   FR: bout [m] ; bâton [m]
หินอัคนี[n. exp.] (hin-akkhanī) EN: igneous rock   FR: roche volcanique [f] ; roche magmatique [f]
หินเหลว[n. exp.] (hin lēo) EN: igneous magma   
หินแม็กมา [n. exp.] (hin maekmā) EN: magma   FR: magma [m]
หินหนืด[n.] (hinneūt) EN: magma   FR: magma [m]
หินงอก[n.] (hin-ngøk) EN: stalagmite   FR: stalagmite [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
AGM    (n) ˌɛɪʤɪˈɛm (ei2 jh i e1 m)

German-Thai: Longdo Dictionary
Pragmatismus(n) |der, nur Sg.| ปฏิบัตินิยม, หลักการหรือปรัชญาที่ว่าผลของการปฏิบัติเป็นแกนหรือความหมายของความรู้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
JHV : Jahreshauptversammlung {f}AGM : annual general meeting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くず屋さん;屑屋さん(oK)[くずやさん, kuzuyasan] (n) (less sensitive than 屑屋) ragman; junkman; garbage man [Add to Longdo]
ごみ屋;塵屋(oK)[ごみや, gomiya] (n) (sens) ragman; garbage man; garbage collector [Add to Longdo]
ギャグマン[, gyaguman] (n) gagman; gag man [Add to Longdo]
ダイヤフラム圧力計[ダイヤフラムあつりょくけい, daiyafuramu atsuryokukei] (n) diaphragm gauge [Add to Longdo]
デフラグメンテーション[, defuragumente-shon] (n) {comp} defragmentation [Add to Longdo]
デフラグメント[, defuragumento] (n) {comp} defragment [Add to Longdo]
ハラミ;はらみ[, harami ; harami] (n) (1) skirt steak; tender beef around the diaphragm; (2) back diaphragm meat of chicken [Add to Longdo]
バタ屋[バタや, bata ya] (n) (col) ragman; garbage man [Add to Longdo]
ファイルの断片化[ファイルのだんぺんか, fairu nodanpenka] (n) {comp} file fragmentation [Add to Longdo]
ファイルフラグメンテーション[, fairufuragumente-shon] (n) {comp} file fragmentation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイルの断片化[ファイルのだんぺんか, fairu nodanpenka] file fragmentation [Add to Longdo]
ファイルフラグメンテーション[ふぁいるふらぐめんてーしょん, fairufuragumente-shon] file fragmentation [Add to Longdo]
最適化プログラム[さいてきかプログラム, saitekika puroguramu] defragmentation program [Add to Longdo]
細分化[さいぶんか, saibunka] fragmentation [Add to Longdo]
断片化[だんぺんか, danpenka] fragmentation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top