ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aesthetics

EH0 S TH EH1 T IH0 K S   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aesthetics-, *aesthetics*, aesthetic
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aesthetics[N] สุนทรียศาสตร์, See also: การศึกษาความงาม, Syn. philosophy of beauty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aesthetics(เอสเธท' ทิคซฺ') n. สุนทรียศาสตร์, สุนทรียภาพ, Syn. esthetics

English-Thai: Nontri Dictionary
aesthetics(n) สุนทรียศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aestheticsสุนทรียศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aestheticsสุนทรียศาสตร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aestheticsสุนทรียศาสตร์ [TU Subject Heading]
Aesthetics สุนทรียภาพ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aesthetics have always been very important to meสุนทรียศาสตร์ มักมีความสำคัญต่อผมมาก Art Imitates Life (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุนทรียภาพ[N] aesthetics, Example: การเข้าค่ายครั้งนี้ทำให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสุนทรียภาพกับศาสนธรรมได้อย่างลึกซึ้ง, Thai definition: ความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะที่แต่ละบุคคลสามารถเข้าใจและรู้สึกได้
สุนทรียศาสตร์[N] aesthetics, See also: esthetics, Example: เขาใช้ความรู้ทางสุนทรียศาสตร์มาตัดสินคุณค่าและความงามของงานศิลปะชิ้นนี้, Thai definition: ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยความงาม และสิ่งที่งามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุนทรียภาพ[n.] (suntharīyaphāp) EN: aesthetics   
สุนทรียศาสตร์[n.] (suntharīyasāt) EN: aesthetics   

CMU English Pronouncing Dictionary
AESTHETICS EH0 S TH EH1 T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aesthetics (n) ˈiːsθˈɛtɪks (ii1 s th e1 t i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美学[měi xué, ㄇㄟˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] aesthetics, #10,517 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マルクス主義的美学[マルクスしゅぎてきびがく, marukusu shugitekibigaku] (n) Marxist aesthetics [Add to Longdo]
音楽美学[おんがくびがく, ongakubigaku] (n) musical aesthetics [Add to Longdo]
花鳥風月[かちょうふうげつ, kachoufuugetsu] (n) (1) (See 花鳥諷詠) beauties of nature; the traditional themes of natural beauty in Japanese aesthetics; (2) artistic pursuits involving nature themes [Add to Longdo]
感性論[かんせいろん, kanseiron] (n) aesthetics; esthetics [Add to Longdo]
醇化[じゅんか, junka] (n,vs) (1) persuading by heavy-handed methods; (2) (in aesthetics) refinement; purification; elimination of non-essential elements [Add to Longdo]
審美学[しんびがく, shinbigaku] (n) aesthetics [Add to Longdo]
耽美[たんび, tanbi] (n) aesthetics [Add to Longdo]
美育[びいく, biiku] (n) training in aesthetics; aesthetic education; cultural study [Add to Longdo]
美学[びがく, bigaku] (n,adj-no) esthetics; aesthetics; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 AEsthetics \[AE]s*thet"ics\, Esthetics \Es*thet"ics\ (?; 277),
   n. [Gr. ? perceptive, esp. by feeling, fr. ? to perceive,
   feel: cf. G. [aum]sthetik, F. esth['e]tique.]
   The theory or philosophy of taste; the science of the
   beautiful in nature and art; esp. that which treats of the
   expression and embodiment of beauty by art.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aesthetics
   n 1: (art) the branch of philosophy dealing with beauty and
      taste (emphasizing the evaluative criteria that are applied
      to art); "traditional aesthetics assumed the existence of
      universal and timeless criteria of artistic value" [syn:
      {aesthetics}, {esthetics}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top