ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

admirably

AE1 D M ER0 AH0 B L IY0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -admirably-, *admirably*, admirab
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admirably[ADV] อย่างน่าชื่นชม, See also: อย่างน่าชมเชย, อย่างดียิ่ง, Syn. perfectly, wonderfully, excellently

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The crew as always continues to act admirably despite the rigors of our extended stay here in outer space.ลูกเรืออยู่เสมอยังคงทำหน้าที่ อย่างน่าทึ่งแม้จะมี ความโหดร้ายของการเข้าพัก ต่อเนื่องของเราที่นี่ในพื้นที่รอบนอก Star Trek Beyond (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
admirablyHe acquitted himself admirably at the track meet.
admirablyHe did it by himself, and admirably.
admirablyMy mother has borne her sorrow admirably.

CMU English Pronouncing Dictionary
ADMIRABLY AE1 D M ER0 AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
admirably (a) ˈædmɪrəbliː (a1 d m i r @ b l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いみじくも[, imijikumo] (adv) admirably; exquisitely; aptly [Add to Longdo]
善くぞ[よくぞ, yokuzo] (adv) (uk) (pol) how admirably; how wonderfully; how skillfully [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Admirably \Ad"mi*ra*bly\, adv.
   In an admirable manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 admirably
   adv 1: in an admirable manner; "the children's responses were
       admirably normal" [syn: {admirably}, {laudably},
       {praiseworthily}, {commendable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top