ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accruing

AH0 K R UW1 IH0 NG   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accruing-, *accruing*, accru
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Five dollars won't even cover the interest you're accruing.แค่5เหรียญไม่พอจ่าย ดอกเบี้ยเธอด้วยซ้ำ And the '90s Horse Party (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCRUING    AH0 K R UW1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accruing    (v) ˈəkrˈuːɪŋ (@1 k r uu1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
戸主権[こしゅけん, koshuken] (n) rights accruing to the head of a household (according to laws now obsolete) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accrue \Ac*crue"\ ([a^]k*kr[udd]"), v. i. [imp. & p. p.
   {Accrued}; p. pr. & vb. n. {Accruing}.] [See {Accrue}, n.,
   and cf. {Accresce}, {Accrete}.]
   1. To increase; to augment.
    [1913 Webster]
 
       And though power failed, her courage did accrue.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To come to by way of increase; to arise or spring as a
    growth or result; to be added as increase, profit, or
    damage, especially as the produce of money lent. "Interest
    accrues to principal." --Abbott.
    [1913 Webster]
 
       The great and essential advantages accruing to
       society from the freedom of the press. --Junius.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top