ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-whenever-

W EH0 N EH1 V ER0   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: whenever, *whenever*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whenever[CONJ] เมื่อไรก็ตาม, See also: เวลาใดก็ตาม, Syn. whensoever
whenever[ADV] เมื่อไรก็ตาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whenever(เวนเอฟ'เวอะ) conj. เมื่อไรก็ตาม,เมื่อไร?

English-Thai: Nontri Dictionary
whenever(con,adv) เมื่อไรก็ตาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I remember, when I was younger, there was a well-known writer who used to dart down the back way whenever he saw me coming.ยังจําได้ตอนฉันเป็นสาว มีนักเขียนชื่อดังคนหนึ่ง... ที่มักจะหลบออกไปทางด้านหลัง ทุกครั้งที่เห็นฉันเดินมา Rebecca (1940)
Then whenever I wanted to, I could uncork the bottle and live the memory all over again.และเมื่อใดที่ฉันต้องการ ก็แค่เปิดจุกขวด และระลึกถึงความทรงจำนั้นได้ไม่รู้จบ Rebecca (1940)
All the time, whenever I meet anyone, Maxim's sister or even the servants,ตลอดเวลาไม่ว่าจะพบกับใคร แม้กระทั่งพี่สาวเเม็กซิมหรือพวกคนใช้ Rebecca (1940)
Whenever you touched me, I knew you were comparing me with Rebecca.ตอนที่คุณสัมผัสฉัน ฉันรู้ว่าคุณเอาฉันไปเปรียบกับรีเบคคา Rebecca (1940)
Whenever you looked at me or spoke to me or walked with me in the garden,เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมองฉันพูดกับฉัน หรือเดินเล่นกับฉันในสวน Rebecca (1940)
Whenever we see each other he never lets me go.เจอกันทีไร เขารั้งฉันไว้ตลอด The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Whenever I should have had a gun in my right hand I thought of you!คราวไหนที่ฉันควรใช้ มือขวาถือปืน... ...ฉันคิดถึงแกทุกที! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You may hope whenever you please, Mr Brent.คุณอยากไปนัก ก็หวังไปเเล้วกัน Beneath the Planet of the Apes (1970)
As I grew up, whenever I'd meet one who seemed to be at all clear-sighted, in order to find out if he was really a person of true understanding,ขณะที่ผมเติบโตขึ้น เมื่อไรก็ตามที่ผม เจอคนที่ดูจะมีสายตาคมกริบ เพื่อที่จะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ มีความเข้าใจอย่างแท้จริงหรือไม่ The Little Prince (1974)
A shark is attracted to the exact kind of splashing and activity that occurs whenever human beings swim.ฉลามจะสนใจการกระเพื่อม เเละความเคลี่อนไหว... ที่เกิดจากการว่ายนํ้าของคน คุณจะเลี่ยงไม่ได้ Jaws (1975)
Whenever men are equal, without that difference, happiness cannot existคนเมื่อไรก็ได้เท่ากับ, โดยปราศจากthat difference, ความสุขไม่สามารถคงอยู่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Your friend here is ready whenever you areready whenever ที่คุณ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wheneverAsk me whenever you are in doubt.
wheneverCall me up whenever you need my help.
wheneverCome and see me whenever it is convenient for you.
wheneverCome and see me whenever it is convenient to you.
wheneverCome and see me whenever you are free.
wheneverCome and see me whenever you want to.
wheneverCome and see me whenever you went to.
wheneverCome to my house whenever you like.
wheneverCome whenever it is convenient to you.
wheneverCome whenever you like.
wheneverDad goes fishing whenever he's free.
wheneverDinner is ready, so we can eat whenever we want.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คราใด[N] when, See also: whenever, Syn. เมื่อใด, เวลาใด, Example: ผู้ชายบางคนเมื่อเดินผ่านผู้หญิงจะหลบตาผู้หญิง แต่คราใดที่อยู่ในกลุ่มจะคึกคะนองปากเปราะขึ้นมาทันที
เมื่อใด[ADV] whenever, See also: when, Example: หากมีโอกาสไปเชียงใหม่เมื่อใด ผมก็มักถือโอกาสไปเยี่ยมขอความรู้จากท่านเสมอ
เมื่อไร[ADV] when, See also: whenever, Example: เขาบอกกับชาวบ้านว่า ถ้าต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ชนะเมื่อไร ทุกคนจะอยู่อย่างสงบและทำกินในพื้นที่ได้
ครั้งไร[ADV] whenever, Syn. ทีไร, เมื่อไร, Example: คิดถึงมารดาขึ้นมาครั้งไรน้ำตาเป็นรื้นคลอตาเธอทุกที
ทีไร[ADV] whenever

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครั้งไร[adv.] (khrang rai) EN: whenever   

CMU English Pronouncing Dictionary
WHENEVER W EH0 N EH1 V ER0
WHENEVER HH W EH0 N EH1 V ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whenever (a) wˈɛnˈɛvər (w e1 n e1 v @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无论何时[wú lùn hé shí, ㄨˊ ㄌㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄕˊ, / ] whenever, #28,985 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Whenever \When*ev"er\, adv. & conj.
     At whatever time. "Whenever that shall be." --Milton.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top