ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-untrained-

AH0 N T R EY1 N D   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: untrained, *untrained*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only to the untrained eye.ถูกต้อง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Mr. Vance, I think what the judge is trying to determine here... is what exactly your strategy is for helping poor Mr. Junuh find his game, because to the untrained observer it appears you know as much about being a caddie... as I do about driving a locomotive....คุณช่วยจูเนอท่าไหน เพราะ... ...ดูคุณรู้เรื่องแคดดี้ เท่าๆ กับฉันรู้เรื่องขับรถไฟ The Legend of Bagger Vance (2000)
To the untrained eye, there's nothing visually abnormal with this angelic young boy, but one must remember not to be fooled by his calm, unassuming facade.ดวงตาไม่ได้แกล้งทำ ไม่มีอะไรผิดปกติในสายตา เป็นเทวดาตัวน้อย ๆ แต่อย่างนึงที่ต้องจำไว้คือเขาไม่โง่ ด้วยความใจเย็น อาจเป็นการหลอกว่าถ่อมตน Halloween (2007)
To the untrained eye, I look like a total idiot.จากสายตาคนอื่น ฉันดูเหมือนเป็นคนโง่ที่สุดไปเลย 17 Again (2009)
To the untrained eye, they look similar to these, which are delicious.สำหรับคนที่ไม่รู้ มันดูหน้าตาเหมือนกับเห็ดนี่ ซึ่งรสชาติดี Centurion (2010)
An untrained youth like you could last a whole minute in a real battle.ลูกนกอ่อนหัดขาดทักษะอย่างเจ้า จะยืนหยัดจนนาทีสุดท้ายในสงคราม Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Sunbae, where are you taking an untrained kid?รุ่นพี่ ทำไมถึงได้เอาเด็กที่ไม่ได้ซ้อมไปด้วย Episode #1.10 (2010)
To the untrained eye, this might look like a grown man reading comic books, but--ถ้าสำหรับคนที่เดินผ่านไปผ่านมา อาจจะดูเหมือนว่า พ่อกำลังนั่งอ่านหนังสือการ์ตูนอยู่นะ Heroes and Villains (2011)
No, even the untrained eye can see the cause of death was a gunshot wound to the frontal lobe.ต่อให้คนที่ไม่ได้ฝึกมาก็รู้ว่าตาย เพราะแผลกระสุนที่กลีบสมองด้านหน้า Ua Hopu (2012)
All skeletons look alike to the untrained eye.กระดูกเหมือนกันหมดสำหรับคนที่ไม่ได้ฝึกมา The Ghost in the Machine (2012)
A useless, skinny, untrained snot.- ก็ได้ครับ สไตร๊ค์ 2 - เล่นบอล Ender's Game (2013)
You know, Bonzo doesn't like to lose he doesn't want an untrained Launchy screwing up his perfect maneuvers but the Battle Room is open 24/7.ทีมของฉันยังไม่แพ้ใคร ในการรบ 21 ครั้งสุดท้าย ฉันต้องใช้เวลาถึง 6 เดือน จึงเข้าโรงเรียนบัญชาการได้ Ender's Game (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNTRAINED AH0 N T R EY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
untrained (j) ˈʌntrˈɛɪnd (uh1 n t r ei1 n d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Untrained \Un*trained"\, a.
   1. Not trained. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Not trainable; indocile. [Obs.] --Herbert.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 untrained
   adj 1: not disciplined or conditioned or made adept by training;
       "an untrained voice"; "untrained troops"; "young minds
       untrained in the habit of concentration" [ant: {trained}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top