ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-unripe-

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unripe, *unripe*
Possible hiragana form: -うんりぺ-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unripe[ADJ] ยังไม่สุก, See also: ยังไม่แก่, ยังไม่โตเต็มที่, Syn. green, Ant. ripe

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So he uses his unripe magic to make a broom do the work.ก็เลยใช้เวทมนตร์สั่วๆของตัวในการสั่งไม้กวาดให้ทำงาน Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
The unripe berries were used in the middle ages for torture.ผลดิบๆของมันเอามาใช้ในยุคกลาง เพื่อเป็นสิ่งทรมาน Alchemy (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่าม[ADJ] unripe, See also: half-ripe, nearly ripe, almost ripe, Syn. จวนสุก, Example: เขาชอบกินทุเรียนห่ามๆ เขาบอกว่ามันกรอบดี
ดิบ[ADJ] unripe, See also: green, young, Syn. ไม่สุก, Ant. สุก, Example: แม่ชอบกินมะม่วงดิบ, Thai definition: ยังไม่สุก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่สุก[adj.] (mai suk) EN: unripe   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unripe (j) ˈʌnrˈaɪp (uh1 n r ai1 p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unreif {adj} | unreifer | am unreifstenunripe | more unripe | most unripe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unripe \Un*ripe"\, a.
   1. Not ripe; as, unripe fruit.
    [1913 Webster]
 
   2. Developing too early; premature. --Sir P. Sidney.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unripe
   adj 1: not fully developed or mature; not ripe; "unripe fruit";
       "fried green tomatoes"; "green wood" [syn: {green},
       {unripe}, {unripened}, {immature}] [ant: {mature},
       {ripe}]
   2: not fully prepared

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top