Search result for

-unbinding-

   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unbinding, *unbinding*
Some results are hidden.
configure
Language
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unbinding it would reverse the spell.แก้มันออก ควรท่องคาถาย้อนกลับ Bringing Out the Dead (2012)
Unbind her Get up!ลุกขึ้น! Spirited Away (2001)
And sometimes, these things in nature, when they bind, they can be hard to unbind.ตามธรรมชาติ เมื่อมันเข้ารวมตัวกับ สิ่งมีชีวิตอื่นแล้ว ยากที่จะเอามันออก Spider-Man 3 (2007)
To unbind the spirits.เพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณ The Haunting in Connecticut (2009)
Unbind him, Stayne.ปล่อยเขา สเตย์น Alice in Wonderland (2010)
I can unbind you?ว่าผมปลดปล่อยคุณได้หรอ Two Minutes to Midnight (2010)
So, uh, what's this mysterious talisman we're unbinding?งั้น อืม งั้นนี่คงเป็นผู้ชายลึกลับมีหาง เี่รากำลังแกะอยู่ใช่ไหม By the Light of the Moon (2010)
Now unbind me.ตอนนี้ปล่อยฉันได้แล้ว Meet the New Boss (2011)
If you see my start to lose it, you need to unbind the others right away.ถ้าเธอเห็นฉันเริ่มไม่ดี เธอต้องปลดปล่อยคนอื่นทันทีนะ Flesh and Blood (2012)
Unbind her quickly!ปลดปล่อยคนอื่นเร็ว Flesh and Blood (2012)
Unbinding it would reverse the spell.แก้มันออก ควรท่องคาถาย้อนกลับ Bringing Out the Dead (2012)
No. No way. We can't unbind the circle.ไม่ ไม่มีทาง เราตัดการเชื่อมวงเวทย์ไม่ได้ Family (2012)
What happens to them if we unbind?มันจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา ถ้าเราทำลาย Family (2012)
Ok, is there anything other than death that could unbind the circle?โอเค, มีอะไรอย่างอื่น นอกจากความตาย นี่จะช่วยคลาย วงเวทย์หรอ? Family (2012)
The circle can't be broken unless we all agree to unbind it and now that you've contributed your power?พิธีถูกขัดไม่ได้ ยกเว้นเราจะยอม ให้เลิกทำและเธอมอบ พลังให้กับเราแล้ว Adventures in Fae-bysitting (2013)
Her desperate attempts to connect to someone so disconnected terrified him.Ihre verzweifelten Versuche zur Bindung... zu jemanden, der so unbindsam war, schreckte ihn ab. Pie-lette (2007)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unbinding (v) ˌʌnbˈaɪndɪŋ (uh2 n b ai1 n d i ng)
unbind (v) ˌʌnbˈaɪnd (uh2 n b ai1 n d)
unbinds (v) ˌʌnbˈaɪndz (uh2 n b ai1 n d z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unbind(vt) แก้, See also: ปลดเปลื้อง, คลาย, Syn. unloosen, Ant. fasten

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลด(v) untie, See also: unbind, undo, remove, unhitch, Syn. แกะ, เอาออก, แก้, ถอด, Example: ชายหนุ่มปลดเป้สีเขียวคร่ำลงจากหลังอย่างอ่อนล้า
แกะ(v) unwrap, See also: unpack, unbind, untie, undo, unfasten, Syn. เปิด, แก้, ปลด, แกะออก, Ant. ปิด, ห่อ, Example: พวกเราแกะข้าวห่อที่ซื้อเตรียมไว้กินกัน ก่อนออกเดินทางต่อ, Thai Definition: เอาเล็บมือค่อยๆ แคะเพื่อให้หลุดออก
แก้(v) untie, See also: loosen, undo, take off, undo, unpack, unwrap, unfasten, unbind, Syn. ถอด, คลาย, เปลื้อง, Ant. ผูก, รัด, ตรึง, Example: เชือกที่มัดลังหนังสือมาเป็นปมแก้ไม่ออกจึงต้องใช้มีดตัด, Thai Definition: ทำให้คลายจากลักษณะที่แน่นที่ติดขัดหรือที่เป็นเงื่อนเป็นปมอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกะ[kae] (v) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten  FR: retirer ; défaire
แก้[kaē] (v) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind  FR: défaire ; détacher
ปลด[plot] (v) EN: detach ; untie ; unhitch ; undo ; unbind

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bindet losunbinds [Add to Longdo]
losbindento unbind { unbound; unbound } [Add to Longdo]
losbindendunbinding [Add to Longdo]
nicht pflichtigunbinding [Add to Longdo]
Braunbinden-Faulvogel { m } [ ornith. ]Brown-banded Puffbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
抽象結合解放パラメタ[ちゅうしょうけつごうかいほうパラメタ, chuushouketsugoukaihou parameta] (n) { comp } abstract-unbind-parameters [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
抽象結合解放パラメタ[ちゅうしょうけつごうかいほうパラメタ, chuushouketsugoukaihou parameta] abstract-unbind-parameters [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unbind \Un*bind"\ ([u^]n*b[imac]nd"), v. t. [imp. & p. p.
   {Unbound} ([u^]n*bound"); p. pr. & vb. n. {Unbinding}.] [AS.
   unbindan. See {Un-}, and {Bind}.]
   To remove a band from; to set free from shackles or
   fastenings; to untie; to unfasten; to loose; as, unbind your
   fillets; to unbind a prisoner's arms; to unbind a load.
   [1913 Webster]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top