ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-someday-

S AH1 M D EY2   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: someday, *someday*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
someday[ADV] ในวันหนึ่ง (ในอนาคต), Syn. sometime, sooner or later

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
somedayadv. บางวัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Somedayบางวัน Makeover (2012)
- and someday you will be a real boy.และสักวันหนึ่งคุณจะเป็นเด็ก จริง Pinocchio (1940)
- A conscience! And someday I'm gonna be a real boy!และสักวันหนึ่งฉันจะเป็นเด็ก จริง! Pinocchio (1940)
Prove yourself brave, truthful and unselfish, and someday you will be a real boy.พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว และสักวันหนึ่งคุณจะเป็นเด็ก จริง Pinocchio (1940)
Always knew someday you'd walk back through my door.ฉันรู้อยู่ตลอดเวลา ว่าวันหนึ่ง คุณจะเดินเข้าประตูของฉันเข้ามา Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Perhaps we'll meet someday under better circumstances.บางที เราอาจจะพบกันสักวัน ในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่านี้. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Someday the children of the new sun will meet the children of the old.สักวันหนึ่งเด็กของดวงอาทิตย์ ใหม่ จะได้พบกับลูกหลานของคน เก่า 2010: The Year We Make Contact (1984)
Someday I'll fight in the kumite and make my father proud.สักวันหนึ่ง ... ... แมงจะต่อสู้ใน kumite และทำให้พ่อของฉันภูมิใจ Bloodsport (1988)
Hey, someday explain all this to me, okay?อธิบายเรื่องนี้ให้ฉันฟังสักวันนะ Field of Dreams (1989)
Maybe someday I can jam with you.สักวัน ผมอาจจะได้ร่วมเล่นกับคุณ. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
You know, when I was back in Squirrel Hill I started betting my friends 50 bucks each that someday I'd win an Oscar.ที่บ้านเกิดฉัน.. ฉันพนันกับเพื่อนไว้ 50 เหรียญ ว่าซักวัน ฉันจะได้รับตุ๊กตาทอง The Bodyguard (1992)
Someday I'm going into town, and no one's ever gonna see me again.สักวันฉันจะเข้าเมือง และจะไม่มีใครได้เห็นฉันอีก Of Mice and Men (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
somedayAll these books will be worth their weight in gold someday.
somedayEven these words will someday disappear.
somedayHer wish is to study abroad someday.
somedayHe will be a Washington someday.
somedayHope we can do business again someday.
somedayI'd like to go abroad someday.
somedayIf there is someday to back me up, the business will be successful.
somedayI heard someday tell my mother the news.
somedayI'm sure he's going to be somebody someday.
somedayI want to go to Africa someday.
somedayPlease come around someday when you aren't busy.
somedaySomeday I'd like to go to England.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วันใด[N] someday, See also: one of these days, Example: วันใดที่ฉันเกิดท้อใจ ฉันจะนึกถึงคำสั่งสอนของแม่เสมอ, Count unit: วัน, Thai definition: เวลาในช่วงวันนั้น
วันหนึ่ง[N] someday, See also: one of these days, Example: เขากล่าวกับทุกคนว่า วันหนึ่งเขาจะต้องขอเธอแต่งงานให้ได้, Count unit: วัน
วันใดวันหนึ่ง[N] someday, See also: some day, Example: ผมคิดว่าพวกมันจะบุกเข้ามาล้างแค้นในวันใดวันหนึ่งเป็นแน่
สักวันหนึ่ง[N] someday, Syn. วันหนึ่ง, Example: หากผมได้มีโอกาสกลับไปเมืองไทย ผมจะไปกราบแทบเท้าท่านอาจารย์ทุกๆ ท่าน

CMU English Pronouncing Dictionary
SOMEDAY    S AH1 M D EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
someday    (a) sˈʌmdɛɪ (s uh1 m d ei)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  someday
      adv 1: some unspecified time in the future; "someday you will
             understand my actions"

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top