Search result for

-solve-

(37 entries)
(0.0467 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: solve, *solve*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solve[VT] แก้ปัญหา, Syn. resolve, untangle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
solve(ซอลว) vt. แก้ปัญหา,แก้ไข,แก้,อธิบาย,หาคำตอบ., See also: solver n., Syn. unravel

English-Thai: Nontri Dictionary
solve(vt) แก้ไข,แก้ปัญหา,หาคำตอบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mystery solved.ไขความลึกลับ Lucky Thirteen (2008)
It would've been nice to have more than an hour or two to solve this thing hemachromatosis?มันอาจจะดีก็ได้ มีเวลา 1-2 ชั่วโมงเพื่อจะค้นหาสาเหตุ เหล็กมากเกินไป Joy (2008)
Maybe if we all stopped wringing our hands, we could solve this thing and let her live to have a few more nightmares.บางทีถ้าพวกเราหยุด\ บีบน้ำออกจากมือ เราอาจจะเฉลยปัญหานี้ได้ และปล่อยให้เธอมีชีวิตอยู่กับฝันร้ายนิดหน่อย Emancipation (2008)
Simple alkylating agent, case solved.เคมีบำบัดแบบง่าย วินิจฉัยได้แล้ว Last Resort (2008)
We can't solve all of our problems by throwing troops at them.เราไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดนี่ได้ โดยการใช้แต่กำลังหรอกนะ Bombad Jedi (2008)
What would that solve?มันจะแก้ไขอะไรได้? To Kill the King (2008)
Hiding and not calling won't solve the problem.การหนีไปช่วยแก้ปัญหาใดๆหรอกครับ Scandal Makers (2008)
That doesn't solve anything.คุณคิดว่านั่นจะแก้ปัญหาหรอ Scandal Makers (2008)
[The murders of Guy and Bambas were never solved]การฆาตกรรมกายและแบมบาส ยังหาตัวคนร้ายไม่ได้ The Bank Job (2008)
I shall follow and trust your every decision, so do not be daunted by this task, and solve this impasse on your terms.ข้าจะทำตาม และไว้ใจทุกการตัดสินใจของเจ้า อย่ากลัวที่จะทำภาระกิจนี้ และแก้ปัญหานี้ด้วยตัวเจ้าเอง The Kingdom of the Winds (2008)
You and me can solve it and we only have until moon rise.ท่านกับฉันสามารถแก้ไขมันได้ เรายังมีเวลาจนกว่าพระจันทร์จะขึ้น The Secret of Moonacre (2008)
Problemo solved.หมดปัญหาแล้ว Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
solveAllen was given a problem that was impossible to solve.
solveAmerica will solve her problems for herself.
solveAnybody can solve that problem.
solveAny student can solve this problem.
solveAt last he solved the question.
solveAt last she solved the question.
solveBoth he and I were able to solve the math problem.
solveCan you solve the problem by yourself?
solveClever as he is, he still cannot solve this math problem.
solveCould you solve the problem?
solveDick tried to solve the problem in vain.
solveEven the teacher could not solve the problem.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก้ไขปัญหา[V] solve, See also: remedy, fix, Syn. แก้ปัญหา, แก้ไข, ขจัดปัญหา, Example: สหรัฐพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างยิวและอาหรับ, Thai definition: หาทางแก้ หรือทางออกให้กับความยุ่งยากที่เกิดขึ้น
คิดตก[V] solve, See also: resolve, find a solution, unravel, figure out, Syn. คิดออก, คิดสำเร็จ, Example: เขาคิดตกแล้วกับปัญหาที่เกิดขึ้น, Thai definition: หาทางออกได้
คิดออก[V] solve, See also: figure out, find a solution, resolve, unravel, Ant. คิดไม่ออก, ไม่เข้าใจ, Example: น้องคนเล็กนั่งทำเลขอยู่ตั้ง 2 ชั่วโมงจึงคิดออก, Thai definition: คิดตก, คิดสำเร็จ, แก้ปัญหาได้
แก้[V] solve, See also: rectify, correct, revise, alter, Syn. ไข, คลี่คลาย, Example: ในปัจจุบันมีงานวิจัยอยู่มากมายหลายชิ้นที่มุ่งแก้ปัญหาการวิเคราะห์ความหมาย, Thai definition: ทำให้หมดข้อสงสัย, อธิบายให้เข้าใจ
แก้ไข[V] solve, See also: resolve, Syn. แก้, ไขปัญหา, คลี่คลาย, แก้ปัญหา, สะสาง, Example: รัฐบาลแก้ไขปัญหาแต่ละปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLVE    S AA1 L V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solve    (v) (s o1 l v)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solve \Solve\, n.
   A solution; an explanation. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solve \Solve\ (s[o^]lv), v. t. [imp. & p. p. {Solved}
   (s[o^]lvd); p. pr. & vb. n. {Solving}.] [L. solvere, solutum;
   from a prefix so- expressing separation (cf. {Sober}) + luere
   to loosen; cf. OF. soldre, soudre. See {Loose}, and cf.
   {Absolve}.]
   To explain; to resolve; to unfold; to clear up (what is
   obscure or difficult to be understood); to work out to a
   result or conclusion; as, to solve a doubt; to solve
   difficulties; to solve a problem.
   [1913 Webster]
 
      True piety would effectually solve such scruples.
                          --South.
   [1913 Webster]
 
      God shall solve the dark decrees of fate. --Tickell.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To explain; resolve; unfold; clear up.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 solve
   v 1: find the solution to (a problem or question) or understand
      the meaning of; "did you solve the problem?"; "Work out
      your problems with the boss"; "this unpleasant situation
      isn't going to work itself out"; "did you get it?"; "Did
      you get my meaning?"; "He could not work the math problem"
      [syn: {solve}, {work out}, {figure out}, {puzzle out},
      {lick}, {work}]
   2: find the solution; "solve an equation"; "solve for x" [syn:
     {resolve}, {solve}]
   3: settle, as of a debt; "clear a debt"; "solve an old debt"
     [syn: {clear}, {solve}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top