ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-retiree-

R IY0 T AY1 R IY1   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: retiree, *retiree*
English-Thai: Longdo Dictionary
retiree(n) ผู้ที่หยุดทำงานแล้ว, ผู้ที่เกษียณแล้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retiree[N] ผู้เกษียณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retiree(รีไท'อะรี) n. ผู้ปลดเกษียณ,ผู้เลิกกิจการ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What does a retiree do, anyway?ว่าแต่งานที่ว่านั่นเกี่ยวกับอะไรน่ะ? Taken (2008)
Where retirees could enjoy their golden years...ที่ๆคนชราได้ใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุข I Guess This Is Goodbye (2010)
A short walk for a retiree on a mission.เดินเพียงแค่ไม่กี่ก้าวเท่านั้นเอง Smokey and the Bandit (2011)
A yoga mom, an elderly retiree and she turns them into a soldier who can take a headshot and still fight.แม่บ้านเล่นโยคะ คนแก่หลังเกษียณ เปลี่ยนพวกเขาเป็นทหาร ที่โดนยิงหัวแล้วยังสู้ต่อไปได้ Suicide Squad (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
retireeThe stock market crash forced many retirees back into the job market.

CMU English Pronouncing Dictionary
RETIREE R IY0 T AY1 R IY1

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  retiree
      n 1: someone who has retired from active working [syn:
           {retiree}, {retired person}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top