ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-reenforce-

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: reenforce, *reenforce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reenforce[VT] เสริม, See also: ทำให้แข็งแรง, Syn. bolster, augment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reenforce(รีเอนฟอร์ส') =reinforce (ดู), See also: reenforcement n. reenforceer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
reenforce(vt) บำรุงกำลัง,เพิ่มกำลัง,เสริมกำลัง,สนับสนุน

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 re-enforce \re-enforce\ v.
   1. to make stronger; "reinforced concrete".
 
   Syn: reinforce, reenforce.
     [WordNet 1.5] re-enforce

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reenforce \Re`en*force"\, Re-enforce \Re`-en*force"\(-f?rs"), v.
   t. [Pref. re- + enforce: cf. F. renforcer.]
   1. To strengthen with new force, assistance, material, or
    support; as, to reenforce an argument; to reenforce a
    garment; especially, to strengthen with additional troops,
    as an army or a fort, or with additional ships, as a
    fleet. [Written also {reinforce}.]
    [1913 Webster]
 
   2. (Psychology) To increase the likelihood that (a specific
    behavior) will be repeated by giving a reward or
    punishment to a person or animal; as, to reenforce the
    students' willingness to study by giving awards for good
    grades.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reenforce \Re`en*force"\, n. [See {Reenforce}, v., and cf.
   {Ranforce}, {Reinforce}.]
   Something which reenforces or strengthens. Specifically:
   (a) That part of a cannon near the breech which is thicker
     than the rest of the piece, so as better to resist the
     force of the exploding powder. See Illust. of {Cannon}.
   (b) An additional thickness of canvas, cloth, or the like,
     around an eyelet, buttonhole, etc. [Written also
     {reinforce}.]
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reenforce
   v 1: make stronger; "he reinforced the concrete" [syn:
      {reinforce}, {reenforce}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top